REK, T. Studie průmyslových vozíků pro dopravu a manipulaci ve výrobě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Jaroslav

Student Tomáš Rek vypracoval práci na téma studie průmyslových vozíků pro dopravu a manipulaci. Dle zadání se student měl zabývat kategorizací vozíků, popsat u jednotlivých typů jejich konstrukci a v závěru provést tabulkové hodnocení parametrů a metod manipulace pomocí vozíků. Autor v této kritické rešerši v úvodu rozděluje typy vozíků do kategorií podle technologie manipulace. Dále uvádí typy vozíků v jednotlivých kategoriích, princip funkce vozíku a jednotlivé části konstrukce vozíků. U jednotlivých typů vozíků tabulkově uvádí reprezentační vzorek výrobců a parametry jejich vozíků. V závěru práce se zmiňuje o automatizovaných vozících. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání takřka úplná. Postrádám pouze v závěrečné části práce v zadání zmíněné tabulkové hodnocení všech vozíků a jejich absolutních a relativních parametrů. Postup a rozsah řešení práce je správný a takřka kompletní. Student prací získal přehled v dané oblasti dopravníků. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je vcelku dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové práce je uspokojivá. Zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků, ale jejich kvalita je pro rešeršní práci dosti špatná (např. na str. 15 a 20).Stylistická úprava je méně propracovaná a pravopis obsahuje překlepy (str. 12, 19, 25, 26, 34) a jiné drobné nedostatky. Seznam zdrojů informací pro citace je rozsáhlý, což je pro tuto rešeršní práci předpoklad. Citace zdrojů u kapitol 3.1 a 3.2 nejsou uvedeny. V ostatních částech práce je uváděn zdroj informací u všech parametrů a tabulek. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Samostatnost studenta při zpracování tématu E
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Vlastní přínos a originalita D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Splnění požadavků a cílů zadání C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Škopán, Miroslav

Předložená práce se zabývá studií průmyslových vozíků pro dopravu a manipulaci ve výrobě. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména řadu zdrojů z internetu. Obsahově je téma značně široké a autor se při jeho zpracování pokusil jej utřídit rozdělením vozíků podle druhu operací, pro které jsou určeny. Z každé skupiny pak vybral několik příkladů (spíše náhodných, než systémově zvolených) a uvedl jejich hlavní technické parametry bez dalšího srovnání či komentářů. Postrádám tak jakýkoliv vlastní přístup či názor studenta na jednotlivé konstrukční specifika jednotlivých skupin či rozdílů v nich. K práci mám dále zejména tyto výhrady: - občasné přepisy a gramatické chyby, - občas nevhodné větné formulace či nesprávné technické názvosloví, - všeobecně nízká až nevyhovující kvalita převzatých obrázků, kterých je v práci většina, - v práci postrádám více systematický přístup - např. rozčlenění stroje na jednotlivé konstrukční skupiny, detailnější popis vybraných typů strojů atd. - postrádám alespoň snahu o vytvoření jakýchkoliv vlastních poměrných porovnávacích hodnot, - u vysokozdvižných vozíků chybí rozdělení dle dalších hledisek (pracovního mechanismu, podvozku, systému přenosu kroutícího momentu z motoru na kola apod. Předložená práce má pouze podprůměrnou úroveň. Zadané téma by si zasloužilo hlubší propracování. I přes výše uvedené výhrady konstatuji, že je bakalářská práce v souladu se zadáním a Tomáš Rek v ní prokázal základní vyžadované znalosti studovaného oboru. Proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 68870