RICHTER, T. Ohýbání trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Ladislav

BP pana Richtera splnila požadavky zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Peterková, Eva

Bakalářská práce Tomáše Richtera je zaměřena na problematiku ohýbání trubek. Je zpracovaná přehledně a doplněna názornými obrázky. Autorovi je třeba vytknout formální stránku práce, a to konkrétně členění kapitol. Je tu příliš mnoho hlavních kapitol. Některé jsou dokonce tvořeny pouze jedním odstavcem. Navíc se tu často vyskytují dvě hlavní kapitoly na jedné straně. Dále by bylo vhodné uvádět literární zdroje spíše k jednotlivým podkapitolám. Po obsahové stránce by bylo vhodné některé kapitoly pro úplnost rozšířit. Například kapitola 6 pojednává o výrobě trubek, zmínka je tu ovšem pouze o trubkách bezešvých. U kapitoly 7 nazvané „Ohýbací stroje“ jsou důležité informace týkající se výhod a nevýhod jednotlivých typů strojů uvedené jako příloha. Je to škoda, neb takto působí daná kapitola velice stroze a zaniká práce, kterou autor vynaložil při shánění těchto informací. Dále je nutno poznamenat, že akademické práce tohoto typu se nepíší v 1.osobě. Mezi konkrétní připomínky uvádím: - Autor ohnutou trubku nesprávně označuje jako obrobek. - Na str. 12 je ve vztahu (2.8) chybně uvedeno d na třetí místo d na druhou. Přínosem dané práce je interaktivní soubor pdf přiložený na CD, který umožňuje prostřednictvím příslušných odkazů názorně přiblížit problematiku ohýbání trubek. Práce splňuje všechny body zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68871