KOUTNÝ, P. Odstředivý vypínač vodní turbíny - modernizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

Zadání práce směřuje k fyzikálnímu výpočtovému rozboru, který je proveden značně zjednodušeně, ke konstrukčně-technickému rozboru, který je velmi kvalitní. Konstrukční dokumentace je kvalitní, ale především spolehlivost funkce palce vypínače i pracnost výroby by musela být tvrdě obhajována. Autor měl tímto specifickým zadáním práce méně prostoru pro uplatnění znalostí získaných studiem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Rokyta, Marek

Předložená diplomová práce se zabývá popisem stávajících konstrukčních řešení odstředivých vypínačů vodních turbín. Odstředivý vypínač je bezpečnostní prvek turbíny, který slouží k odstavení soustrojí v případě zvýšení otáček nad povolenou mez (např. při odpojení generátoru od sítě). Součástí práce je popis a posouzení stávajících konstrukčních řešení jednotlivých používaných vypínačů, srovnání výhod a nevýhod a návrh modernizace odstředivého vypínače včetně vypracování výkresové dokumentace. V první části, která je věnována teoretickému popisu problematiky, jsou vyjmenovány konstrukční typy palců a také hydraulických rozvaděčů pro uvažovanou aplikaci. Dále je popsána funkce jednotlivých částí vypínače, konkrétně palců a hydraulických rozvaděčů a také funkce odstředivého vypínače v hydraulickém obvodu řízení turbíny. Ve druhé části se student zabývá modernizací hydraulické části odstředivého vypínače. Jsou uvedeny nevýhody stávajícího vyráběného hydraulického rozvaděče a stanoveny požadavky pro volbu sériově vyráběného rozvaděče. Následně byl hydraulický rozvaděč zvolen. Byl proveden také konstrukční návrh včetně technického popisu uchycení hydraulické části odstředivého vypínače. V těchto částech student prokázal praktické schopnosti práce s technickou literaturou, výkresovou dokumentací a dalšími informačními zdroji. Také prokázal věcný a systematický přístup k řešení problému. Ve třetí části práce byla provedena dynamická analýza jednotlivých konstrukčních řešení palců odstředivého vypínače. Závěrem bylo provedeno srovnání citlivosti nastavování jednotlivých typů palců a v návaznosti na toto srovnání bylo voleno optimální provedení palce pro modernizovaný odstředivý vypínač. Při volbě palce bylo zohledněno také nastavování palce při funkčních zkouškách na elektrárně během uvádění turbíny do provozu. V tomto oddílu práce student prokázal schopnost logického přístupu k problému, kdy byly stanoveny kritéria výběru, byla provedena analýza problému a na základě výsledků této student zvolil optimální variantu. Ve čtvrté části byl proveden konstrukční návrh zvoleného typu palce pro konkrétní provozní parametry a byla navržena celková sestava zařízení včetně výkresové dokumentace. Zde student prokázal schopnost samostatné konstrukční práce na zadaném úkolu. Přes drobné nepřesnosti a výhrady spíše formálního charakteru nemám k posuzované diplomové práci větších připomínek. Student touto diplomovou prací prokázal, že je schopen aplikovat jak teoretické vědomosti, tak praktické zkušenosti nabyté ve společnosti ČKD Blansko Holding, a.s. a proto tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72045