SCHOULA, Š. Sportovní úprava řazení sériového osobního automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Klapka, Milan

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem sekvenčního řazení pro sériový osobní automobil. Postupy použité v návrhovém procesu považuji za dostatečné, je proveden rozbor kinematiky hlavních pohyblivých součástí a provedena pevnostní kontrola řadicího mechanismu. Postrádám ekonomický rozbor zvoleného řešení. Předložená výkresová dokumentace nevykazuje závažné chyby. Výtky bych směřoval zejména k formální a stylistické úpravě práce. Část obrazové dokumentace by si zasloužila větší péči a také se lze setkat s nevhodnými stylistickými postupy (např. nadužívání ukazovacích zájmen apod.). Největší slabinou celé práce je dle mého názoru nedostatečná přehlednost, kdy se autorovi v některých důležitých částech nedaří jednoznačně vysvětlit řešený problém, což mírně snižuje kvalitu práce. Závěrem konstatuji, že cíl práce považuji za splněný a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dvořáček, Jiří

Bakalářská práce řeší konstrukční návrh mechanizmu pro sekvenční řazení. Student v práci navrhl vlastní způsob řešení. Popis řešení je poněkud komplikovaný, obtížně srozumitelný, některé použité postupy jsou vysvětleny neobratně např. v kapitola 2.2. Rovněž některé použité obrázky mají malou vypovídací hodnotu např. obr. 19 a 20. V práci se vyskytují formulační nepřesnosti. V práci chybí ekonomická rozvaha. Přiložená výkresová dokumentace je zpracována na velmi dobré úrovni. Student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce, požadavky zadání splnil a proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72238