KUBĚNA, P. Pohon vznětového motoru rostlinným olejem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaplan, Zdeněk

Tématem předložené závěrečné bakalářské práce je pohon vznětového motoru rostlinným olejem Student Pavel Kuběna pracoval na svěřeném tématu závěrečné bakalářské práce velmi samostatně, iniciativně a zodpovědně. Konzultací využíval zpočátku k vyjasnění cílů, později při rozhodování o zvolených postupech řešení. Jeho teoretická rešeršní práce je doplněna osobními praktickými zkušenostmi z provozu naftového motoru osobního automobilu na rostlinný olej. Závěrečnou bakalářskou práci pana Pavla Kuběny doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kloss, Ondřej

Závěrečná bakalářská práce je věnována problematice pohonu vznětového motoru rostlinným olejem. Obsahuje celkem 46 stran textu a CD s elektronickou podobou práce. Hlavní kapitoly jsou věnovány postupně historii alternativních paliv, druhům alternativních paliv a rostlinným olejům. Práce vypovídá o schopnosti svého autora samostatně řešit technické problémy. Problematika je vysvětlována srozumitelně, chvályhodná je snaha autora o vlastní kritické hodnocení. Hodnotu práce navyšuje vlastní experimentální činnost v dané oblasti. Závěrečná bakalářská práce Pavla Kuběny splnila zadání v celém rozsahu, doporučuji ji k obhajobě před komisí pro SZZ.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72410