VLACHOVIČ, T. Dvounosníkový skříňový mostový jeřáb [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomant v práci předkládá návrh průřezu nosníku mostového jeřábu. V úvodní části práce je popsána předpokládaná konstrukce jeřábu. Detailně jsou popsána jednotlivá zatížení jeřábu a jsou stanoveny kombinace zatížení. Hlavní náplň práce spočívá v provedení návrhového výpočtu pomocí různých metod s ohledem na boulení stěn skříňových nosníků. Práce je členěna přehledně a je logicky uspořádána. Diplomová práce je zpracována poměrně kvalitně, pře poměrně kvalitní zpracování lze k práci mít zejména tyto připomínky: - schází shrnutí použitých metod a jejich výsledků při posouzení boulení stěn - u MKP výpočtu podle ČSN EN 1993-1-5 nejsou uvedeny mezní hodnoty buckling faktoru pro lineární (10) a nelineární (15) výpočet. Podle ostatních přístupů vyhovující profil s podélnou výztuhou je podle ČSN EN 1993-1-5 MKP posouzení ve všech zatěžovacích stavech značně nevyhovující – bez mezních hodnot není jasné jak moc nevyhovující. Přes uvedené výhrady má práce celkově velmi dobrou úroveň a je v souladu se zadáním. Diplomant ve své závěrečné práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru, samostatnost při zpracování úkolu a celkově dobré předpoklady budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Cupal, Vladimír

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout průřez nosníku dílenského dvounosníkového mostového jeřábu o nosnosti 50t s důrazem na problematiku boulení štíhlých stěn. Mostové jeřáby a obecně zdvihací zařízení se instalují do nových provozů nebo se obměňují po době životnosti, z toho vyplývá neustálá potřeba projekce a výroby těchto zařízení. V kapitolách č. 1-4 diplomant správě určil zatížení a kombinace těchto zatížení na základě zadané klasifikace a zatřídění zdvihacího zařízení. V kapitole č. 5 provedl ruční výpočet navrženého průřezu včetně kontroly mezního stavu použitelnosti, tj. průhybu a útlumu kmitání a zohlednil boulení štíhlých částí průřezu dle ČSN EN 1993-1-5. V průběhu zpracovávání této diplomové práce byla vydána norma ČSN EN 13001-3-1, která mimo jiné uvádí požadavky na prokázání pružnostní stability částí jeřábů, tento kontrolní výpočet diplomat zahrnul do své práce v kap. č. 6. Štíhlé stěny bez výztuh dle ČSN EN 13001-3-1 nevyhověly, z tohoto důvodu diplomant navrhl v kap. č. 7 vodorovné výztuhy těchto stěn. Dále kap. č. 8 obsahuje kontrolní MKP výpočet střednicového modelu navrženého průřezu pomocí programu I-DEAS. Poslední kap. č. 9 zahrnuje kontrolní výpočet únosnosti při únavě. Diplomant při návrhu postupoval dle platných ČSN norem a dostupné literatury, rovněž dodržel správné obecné postupy. Návrh obsahuje řadu výpočtů, jež vyžadují hlubší znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, velmi dobrou orientaci a pochopení požadavků technických norem. Tyto znalosti student načerpal při vypracování této diplomové práce. Odborná a časová náročnost kladená na diplomanta byla vysoká. Grafická a textová úroveň je dobrá. Jako největší přínos této práce vidím to, že diplomant při návrhu použil rozdílné početní postupy, které se týkají boulení stěn a poukázal, pro zdvihací zařízení, na nevyhovující postupy, které jsou uvedeny v ČSN EN 1993-1-5. Toto potvrzuje i MKP výpočet. Připomínky: -V kapitole č. 9.1 chybně určeno redukované napětí při únavě v bodě 1 – chybí složka normálového napětí ve směru osy z, tj. od kolového zatížení na příslušnou roznášecí délku. -Na výkresu nosníku mostu by bylo vhodné uvést nad razítko aspoň třídu provedení (EXC) dle ČSN EN 1090-1, jinak je výkresová dokumentace věcně správně. -Diplomové práci by prospělo lepší uspořádání vstupních hodnot a výsledků např. formou tabulek. Závěr: Předloženou diplomovou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 69000