ŽEMLOVÁ, M. Svařování žárupevných ocelí metodou APT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Ladislav

Práci Bc Markéty Žemlové hodnotím jako velice zdařilou a to jak po stránce odborné, tak i formální. Grafická úprava práce je na vysoké úrovni, je psána čistě, bez překlepů a dobře se čte. Kladně hodnotím také její poctivý přístup k jejímu zpracování s ohledem na počet vyžádaných konzultací. Na ty byla vždy připravená a pokládala věcné dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Bakalářka splnila zadání DP. V úvodní části provedla studii teorie žárupevnosti ocelí a rozbor metody svařování pod tavidlem. Vlastní praktickou část zpracovala samostatně dle pokynů vedoucího práce. Závěry práce poskytuji informace k teplotním poměrům při svařování dané oceli metou APT, ale v práci chybí porovnání se svařováním svazkem elektronů. Připomínky: 1. Nejsou oddělená slova např. na str.21 je "jejichchemickésloženije" a "drátmá". 2. Str.26 Na obr.19 musí být znázorněná kořenová housenka! 3. Str.29 Teplota předehřevu se počítá dle Sefériána, ne Sefénia jak je uvedeno v BP. Dnes se určuje výpočtem dle ČSN EN 1011-2! 4. V celé praktické části 4. nekorespondují č. obrázků s textem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71953