MORAVEC, J. Osobní výtah pro obytné budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Diplomant v práci předkládá deformačně napjatostní analýzu rámu osobního výtahu. V úvodní části práce je popsáno konstrukční uspořádání výtahu, dále je provedeno vyhodnocení možných uspořádání zavěšení a vedení klece výtahu. Hlavní část práce představuje pevnostní kontrola zvoleného konstrukčního uspořádání rámu kabiny. Práce je doplněna o výpočet vodítek. Výpočtový model a řešené zatěžovací stavy jsou detailně popsány. Zpracování výsledků je provedeno velmi přehledným způsobem. Práce je členěna přehledně a je logicky uspořádána. Diplomová práce je zpracována poměrně kvalitně, diplomant se při zpracování dopustil pouze několika drobných přepisů, které však nesnižují hodnotu práce. Celkově má práce výbornou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Diplomant ve své závěrečné práci prokázal velmi dobré znalosti studovaného oboru, samostatnost při zpracování úkolu a celkově dobré předpoklady budoucí samostatné práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Poledna, Jan

Tato diplomová práce byla zadána jako návrh osobního výtahu s důrazem na pevnostní kontrolu rámu klece a jeho optimalizaci ve vztahu k pasivním odporům od vedení výtahu ve vodítkách. Bylo nutno řešit rozložení hmot klece výtahu ve vztahu k excentricitě zavěšení klece. Toto zpracování vyhovuje předpokládaným záměrům a muže být vhodně využito při optimalizaci energetické náročnosti provozu výtahu. Dále bylo nutno nově řešit schopnost přenést trakční sílu mezi plochým nosným lanem a nově řešeným trakčním kotoučem výtahového stroje. Kontrola trakce byla provedena pro stav při rozjezdu zatíženého výtahu. Rozsah výpočtu však nepokrývá všechny stavy k ověření trakční schopnosti, které je nutno při návrhu uvažovat. Vzhledem k tomu, že tyto výpočty nebyly zařazeny mezi hlavní cíle diplomové práce, nelze toto chápat jako nenaplnění zadání diplomové práce. Návrh vodítek, jako další hlavním cíl diplomové práce, je splněn. Diplomová práce je zpracována přehledně a umožňuje zavést inovovanou technologii zavěšení klece výtahu na plochá nosná lana do výrobního procesu, včetně optimalizovaného rámu klece výtahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71575