HŘEBÍČEK, R. Výroba fixačního členu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Cílem bakalářské práce Roberta Hřebíčka bylo zpracovat technologický postup výroby plechového výlisku s názvem fixační člen. Na základě požadavku výrobního podniku je výroba součásti rozdělena na dílčí operace, pro které jsou navrženy a vyrobeny samostatné tvářecí nástroje, cíl práce je tak splněn. Student na své BP pracoval samostatně v úzké součinnosti s výrobním závodem. Grafická a stylistická úroveň bakalářské práce je na průměrné úrovni. Výkresové dokumentace tvářecích nástrojů je obsáhlá, její kvalita však za kvantitou výrazně zaostává.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jurenka, Vladislav

Bakalářská práce se zabývá výrobou fixačního členu pro ukotvení filtračních tašek ve filtru. V teoretické části autor popisuje jednotlivé body dané problematiky, od rozboru současného stavu, přes návrhy různých možností výroby, až po finální výběr technologie s jejím podrobným rozpracováním. Tato část práce vychází z 29 literárních pramenů, je zpracovaná kvalitně a přehledně s velkou vypovídací hodnotou. V praktické části se autor zabývá postupem výroby konkrétní součásti. V úvodu je to nástřihový plán polotovaru na tabuli plechu, přes jednotlivé krokyve vystřihovacích a ohýbacích nástrojích až po ekonomické zhodnocení výroby. Při návrhu vystřihovacích a ohýbacích nástrojů autor vychází ze současného stavu. Vhodně doplňuje fotografie vlastními 3D modely. Navržené nástroje kontroluje na statické namáhání a vhodnost použití daného lisu. Výstupem návrhu je výkresová dokumentace. Celkově je vytvořeno velké množství vlastní práce. Jsou zde však i nějaké drobné chyby. Zmatečně působí počet kroků ohýbání, kde jsou nejprve naznačeny dva, a potom je počítáno se třemi. Názvy a čísla výkresů nesedí se seznamem výkresové dokumentace. Na sestavě střižné skříně 1 je nevhodně určen materiál pružiny11600. Celkově se jedná o velmi zdařilý projekt. Doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71352