PORUBAN, M. Analýza proudění plynů při čerpání vakua pro nově navržený scintilační detektor [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí diplomové práce mohu vyjádřit, že přístup diplomanta ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracoval průběžně a časový plán plnil bez problémů se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce s diplomantem byla bezproblémová, při práci prokazoval odpovědný a cílevědomý přístup a jeho vystupování je velmi seriózní. Se zadanými podklady dovedl pracoval samostatně. I proto je úroveň odevzdané práce na dobré úrovni a nastiňuje i další možnosti při vývoji clonek detektroru. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji diplomanta hodnotit stupněm výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vaculík, Sebastian

Ve své diplomové práci se pan Poruban zabýval analýzou proudění plynů při čerpání vakua pro nově navržený scintilační detektor SE pro EREM. V úvodních kapitolách je podrobně popsána teorie elektronové mikroskopie s důrazem na environmentální typ a jednotlivé komponenty mikroskopu. Další část je věnována scintilačnímu detektoru SE, jehož optimalizací se diplomant ve své práci zabývá. Stěžejní kapitolou je matematický model proudění tekutiny v oblasti nízkých tlaků, jenž je nezbytný pro praktickou část. V té pan Poruban vytvořil model scintilačního detektoru a provedl jeho diskretizaci výpočtovou sítí, kterou několika kroky optimalizoval. Poté vymodeloval tři varianty tlak omezujících clonek, které postupně podrobil analýzám proudění s ohledem na vyhodnocení tlaku u scintilátoru, jenž je důležitý pro správnou funkci celého detektoru. V závěru diplomant provádí diskuzi, shrnuje dosažené výsledky a vybírá nejvhodnější variantu clonek s oblými hranami. Práce je přehledně členěna do kapitol a výsledky jsou prezentovány ve formě barevných map, tabulek a grafických závislostí. K práci mám několik formálních připomínek: Str. 56 obr. 8.1 Popisky u obrázku jsou uvedeny v angličtině. Uvádíte tabulky s rozměry clonek, bylo by však praktická uvést výkresovou dokumentaci. Kvalita některých obrázků (např. str. 54 obr. 7.10) I přes tyto formální nedostatky práci vidím jako velice přínosnou a podnětnou pro další výzkum. Navrhuji diplomanta ohodnotit 97 b.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 76731