MALÉŘ, K. Sestavení fyzikálního modelu tepelného čerpadla vzduch-voda [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mastný, Petr

Předložená bakalářská práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části student popsal princip funkce tepelných čerpadel a podmínky pro jejich instalace. Tato část práce je zpracována na dobré úrovni, místy se vyskytují didaktické chyby. V praktické části student na základě získaných znalostí sestavil fyzikální model tepelneho čerpadla vzduch-voda, který je využitelný pro laboratorní cvičení realizovaná na UEEN. Při sestavování modelu student pracoval samostatně, problematické části byly řešeny konzultací. Na sestaveném modelu bylo provedeno ověřovací měření, které následně student v práci vyhodnotil. Jedním z úkolů práce bylo nachystat laboratorní návod - předložený návod je velmi obecný, ale je využitelný jako základní podklad pro inicializační měření na modelu TČ. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pěcha, Jiří

Student se ve své práci zabývá návrhem fyzikálního modelu tepelného čerpadla. Jednotlivé kapitoly práce popisují základní vlastnosti a funkce komponent tepelného obvodu. V první části práce student zmiňuje historický vývoj a rozdělení tepelných čerpadel podle jednotlivých zdrojů tepelné energie. Pátá kapitola popisuje návrh fyzikálního modelu a volbu vhodných komponent tepelného obvodu. V kapitole šest, kde student popisuje konstrukci jednotlivých částí obvodu do kompletního celku, mi chybí bližší popis montáže jednotlivých částí obvodu. Poslední kapitola je věnovaná měření stěžejních parametrů tepelného čerpadla. U některých měření je vidět velká nejistota měřených veličin, bylo by vhodné využít některé statistické metody pro stanovení chyby měření. Struktura práce je dobrá a jednotlivé kapitoly plynule navazují. Odbornost zvolených pramenů je na dobré úrovni. Použitá literatura je však ve velice omezeném rozsahu. Výsledkem práce je fyzikální model, který lze uplatnit k laboratorní výuce. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 76870