LIBŘICKÝ, S. Hluk a vibrace u vzduchotechnických zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jedelský, Jan

Pan Stanislav Libřický řešil bakalářskou práci s rešeršní povahou, která byla zaměřena na zpracování dostupných textů k problematice zdrojů hluku ve vzduchotechnice a možnostem jejich technického snižování. Pan Libřický práci řešil v souladu se zadáním, po upřesnění vedoucím se zabýval třemi konkrétními významnými zdroji hluku, u nichž popsal možnosti a způsoby jeho snižování. Jde o téma poměrně dobře zastoupené v dostupné literatuře, student čerpal především z českých technických publikací a materiálů např. od výrobců zařízení, dále využíval české technické normy k tématu. Student si zadání zvolil a začal řešit v minulém školním roce, kdy se věnoval zejména studiu literatury. V tomto školním roce se opět k práci vrátil a věnoval se intenzivně až v letním semestru. To vedlo k určité časové tísni při dokončení práce, jejíž konečná podoba není zcela v souladu s očekáváním vedoucího. To se týká např. kvality obrázků, ale i rozsahu, hloubky a kvality zpracování tématu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hejčík, Jiří

Cílem předložené bakalářské práce bylo popsat typické zdroje hluků a vibrací, metody používané ke snižování hluku a vibrací a vytvořit seznam relevantní literatury a norem. Student se při řešení práce zaměřil na problematiku hluku a vibrací v oblasti techniky prostředí, kdy jednotlivé kapitoly práce logicky popisují zdroje hluku a vibrací u vzduchotechnických zařízení a následně postupy snižování hluku a vibrací u těchto zařízení. Přehled relevantní literatury z oboru je také zaměřen na oblast techniky prostředí, kdy jsou uvedeny zejména normy a předpisy pro zkoušení prvků vzduchotechnických rozvodů. Při zpracování práce student pracoval s nestandardním množstvím literárních zdrojů, které důsledně citoval. Po gramatické stránce je práce na dobré úrovni a s minimem překlepů. V textu se však poměrně hojně vyskytují špatné odkazy na obrázky (např. na str. 19, 26 a 27). Grafická stránka práce by si zasloužila také trochu více pozornosti, neboť formátování vložených vzorců je nejednotné (někde je uvedena jednotka, někde ne) a někdy se vzorce v textu téměř ztrácí. Obsahově text práce splňuje cíle zadání a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68787