KUKAČKA, R. Výpočet průhybu hřídele elektrického stroje zahrnující vliv magnetického tahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vlach, Radek

Předložená diplomová práce popisuje metody použitelné pro mechanickou kontrolu rotoru elektrických strojů. Cílem práce bylo mimo jiné zahrnout vliv magnetického tahu na průhyb hřídele a kritické otáčky rotoru, což student splnil. Student v průběhu řešení poněkud málo konzultoval postup s vedoucím práce, což se projevilo v úrovni práce. Jsou zde velmi často vyvozovány závěry na základě jednoho výpočtu, což je podle mého názoru poněkud málo. Také popis některých metod, zvláště těch, které jsou použity, jsou velmi stručné. Dále jsou zde málo popsány a analyzovány výsledky výpočtů jednotlivými metodami. Pro čtenáře, který není v této oblasti odborník je poněkud těžké pochopit, jak postupovat při mechanických analýzách rotoru elektrických strojů. I přes tyto připomínky práce splňuje veškeré náležitosti a z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Lošák, Petr

Předkládaná diplomová práce se zabývá analýzou hřídele elektrického stroje se zahrnutím vlivu magnetického tahu. Práce má teoretickou část, ve které student prokazuje, že se seznámil s danou tématikou a praktickou část, která popisuje vlastní analýzou. Průhyb hřídele je řešen dvěma metodami. Jednak pomocí vlastního programu, který student vytvořil v prostření MATLAB, který využívá metodu přenosových matic a jednak metodou konečných prvků pomocí programu ANSYS Workbench. V obou programech jsou provedeny analýzy dvou různých hřídelů a výsledky jsou porovnány. Celkově je práce na přijatelné úrovni, i když se zde objevují některé nepřesné termíny, nebo hovorové slovní spojení. Některé pasáže jsou nejasné, jiné by si zasloužily lepší vysvětlení. Např: • na str. 30 autor uvádí: „Toto řešení umožňuje měnit před spuštěním nového výpočtu materiál hřídele bez nutnosti zadávání celé geometrie znovu. Program toto umožňuje pouze u výpočtu průhybové čáry, u výpočtu kritických otáček tato možnost byla odstraněna z důvodu velké časové náročnosti.“ Není jasné, jestli tak radikálně vzroste čas na provedení výpočtu, nebo se pouze nedařilo zapracovat tuto vlastnost do programu. • na str.34 „V okně grafu je zobrazena křivka determinantu v závislosti na otáčkách hřídele.“ Nepodařilo se dohledat co je křivka determinantu. • na str.38: „Pro zpřesnění výpočtu lze matematický tah definovat pomocí více pružin.“ Následuje tabulka s hodnotami průhybu středu hřídele pro různý magnetický tah pro 1, 3 a 7 pružit. Bylo by vhodné zde umístit obrázek hřídele s rozmístěním pružin. Poznámky ke grafické úpravě: • Chybí odsazení prvního řádku v odstavci. • Občas se objevuje velká mezera mezi odstavci (pravděpodobně 2x enter) • U některých grafů nejsou čitelné hodnoty na osách Předložená práce, dle mého názoru, splňuje veškeré požadavky kladené na diplomovou práci a s kvalifikaci “B“ ji doporučuju k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 68778