STRÁNSKÝ, M. Konstrukce soustruhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování bakalářské práce zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešit základní inženýrské úkoly.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bilík, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukcí soustruhu, obdobné téma již bylo v rámci bakalářské práce zpracováno. V úvodních kapitolách je nastíněna celková problematika a autor se patrně inspiroval již zpracovanou prací o čemž svědčí podobné členění textu, v těchto kapitolách také zcela chybí odkazy na příslušnou literaturu, ze které autor při zpracování čerpal. Rešerše je provedena především z hlediska konstrukčních provedení soustruhů. Po zaměření práce na konkrétní typ bylo by vhodné rešerši doplnit i o přehled obdobných dostupných a vyráběných strojů na trhu. V dalších kapitolách je proveden samotný konstrukční návrh hlavních částí soustruhu - pohonu, vřetene, vedení, odměřování, nástrojového revolveru, koníku, odvodu třísek a ochranného krytování. Bohužel je však opomenuta otázka rámu stroje. Návrh je podložen výpočty a několika obrázky. Přestože autor uvádí, že má vlastní zkušenosti se stroji značky Kovosvit, není uvedeno srovnání či porovnání s těmito stroji. V závěru je pouze shrnutí konstrukčního návrhu, přičemž by bylo vhodné uvést parametry, kterými navržené řešení převyšuje či vylepšuje stávající řešení. Jedním z cílů práce bylo vytvoření 3D modelu navrhovaného stroje, přesto v hlavním textu práce není uvedena žádný obrázek nebo schéma vlastního 3D modelu. I přes uvedené výhrady lze prohlásit, že předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a proto ji doporučují k obhajobě s hodnocením C - dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72333