OPLUŠTIL, A. Řízení pohonů průmyslového robotu pomocí systémů KEBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubela, Tomáš

Uvedená práce má dobrou úroveň zpracování, využití výsledků v praxi je dáno už samotným předmětem práce. Student projevil při jeho řešení velmi výraznou samostatnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pochylý, Aleš

Cíle práce jsou splněny a její zpracování je na velmi dobré úrovni. Práce řeší poměrně novou problematiku aplikace univerzálních řídicích systémů třetích stran na standardní průmyslové roboty (KUKA, ABB, apod.). Motivace daného řešení může spočívat v ekonomické rovině, případně v rovině zvyšování přesnosti dráhy robotu. Aktuálně je trendem zvyšování přesnosti dráhy robotu na základě následné senzorické zpětné vazby (online či offline). V tomto případě jde ale o možné zvyšování přesnosti již na úrovni samotného – „otevřeného“ – kontroleru robotu. Student obsáhnul poměrně širokou oblast znalostí v oblasti řízení a řídicích systémů průmyslových robotů. V daném případě byly použity systémy KEBA pro aplikaci nového typu řízení pro robot KUKA KR15/2 (náhrada staršího typu řízení KUKA KR C1). Výstupem práce je nový řídicí systém robotu KUKA KR 15/2 a poznatky uvedené v práci lze využít pro další postup, resp. programování dráhy robotu a testování přesnosti vykonávané trajektorie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72501