HRADÍLEK, O. Automatické ověření zaměřovací funkce letecké satelitní antény [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Polsterová, Helena

Ve své diplomové práci se diplomant zaměřil na problematiku satelitních komunikačních systémů. Úkolem studenta bylo seznámit se se satelitním komunikačním systémem ARINC791, prostudovat komunikační protokol použité antény a vytvořit ovládací program umožňující její automatický pohyb. V rámci experimentální části práce student navrhl systém pro automatizované ověření zaměřovací funkce letecké satelitní antény v laboratorních podmínkách společnosti Honeywell s.r.o.. Diplomant při zpracovávání diplomové práce pravidelně konzultoval s vedoucí i konzultantem ve firmě Honeywell s.r.o.. Dobře se orientoval v zadané tématice, jak po stránce teoretické, tak i praktické. Po celou dobu zpracovávání diplomové práce pracoval student pečlivě a svědomitě. Práce má odpovídající odbornou úroveň i grafickou úpravu.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kohoutek, Michal

n

Navrhovaná známka
B
Body
81

eVSKP id 74303