SLABYHOUDEK, J. Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Koška, Petr

Diplomová práce se zabývá analýzou montážních linek a návrhem na zlepšení za účelem dosažení co nejnižšího počtu neshodných výrobků. K analýze byly využity nástroje statistického řízení (Pareto, mapy vad, metoda QRQC, atd.). Diplomant pracoval samostatně, vhodně aplikoval na jednotlivé situace nástroje pro snižování neshodných výrobků. Cíle byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiala, Alois

Předložená diplomová práce má celkem 83 stran, obsahuje všechny stanovené náležitosti. Diplomant v teoretické části shromáždil údaje o metodách používaných v moderním řízení kvality a tím si vytvořil potřebný aparát pro praktickou část práce. V praktické části nejprve systematicky zaostřil na nejvýznamnější konkrétní problém. Přitom předvedl aplikace vhodných metod a prokázal jejich užitečnost. Dále analyzoval příčiny a navrhl opatření k nápravě. Velkou předností práce je, že obsahuje také analýzu účinnosti nápravných opatření. Z praktického hlediska opět vysoce hodnotím systematičnost a důslednost navrhovaných opatření a hodnocení jejich účinnosti. V práci jsem nenašel žádné závažné nesrovnalosti, nemám tudíž žádné připomínky. Je pouze škoda, že stejnou péči jako řešenému problému (čistota dílů) nevěnoval diplomant „čistotě“ své práce – je v ním řada překlepů a drobných chyb, které sice nesnižují technickou úroveň práce, ale „škodí dobré pověsti“. Diplomant prokázal schopnost řešit náročné technické problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74329