MATUŠKA, J. Snižování produkce škodlivin ve výfukových plynech moderních motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Zadání této bakalářské práce bylo velmi široké. Student se svým zpracováním pokusil pokrýt celou oblast týkající se snižování produkce škodlivin ve výfukových plynech moderních automobilů. Student získané poznatky vhodně a logicky rozčlenil a shrnul, čímž celá práce na čtenáře působí přehledným a uceleným dojmem. Student aktivně využíval konzultací, k práci přistupoval zodpovědně a svědomitě a dosažené výsledky odpovídají znalostem studenta 3. roč. bakalářského studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce pana Jaroslava Matušky se zabývá snižováním produkce škodlivin ve výfukových plynech. V úvodní části student přehledně provedl rozbor emisních norem a jejich vliv na konstrukci současných spalovacích motorů. V závěrečné části pak student naznačuje trendy v dalším budoucím možném snižování emisí. Práce je přehledně a pečlivě zpracována, textová část je doplněna vhodně zvolenou obrazovou dokumentací. Student postupně splnil všechny body zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71312