LAŠTOVICA, P. Vytváření tažených lemů na plechu z vysokopevnostni oceli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Úkolem Bc. Petra Laštovici bylo prověřit možnosti vytváření funkčních lemů na plechu z vysokopevnostní oceli. Na problematice zadání DP pracoval diplomant téměř po celou dobu svého magisterského studia, což mu umožnilo zkonstruovat nový přípravek na testování kvality lemů, realizovat a vyhodnotit řadu testů. Cíl práce byl splněn, získané výsledky jsou velmi cenné pro další praktické řešení sledované problematiky, cesty dalšího řešení naznačuje diplomant v závěru své DP. Ke zpracování své diplomové práce přistupoval diplomant samostatně a zodpovědně. Úroveň práce, schopnost interpretovat získané poznatky a vyvozovat z nich adekvátní závěry, svědčí o dobrých teoretických základech diplomanta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašík, Ladislav

Diplomová práce splnila zadání. Přestože výsledky zkoušek jsou negativní, je to třeba bát jako fakt a hledat jiné technologie a možnosti spojování a tváření těchto materiálů. V práci je popsána problematika v oblasti použití vysokopevnostních materiálů v automobilovém průmyslu, teorie i technologie kolem výroby lemů na dílech, metody zkoušení. Jednotlivé kapitoly práce na sebe logicky navazují. Navržený přípravek je použitelný v praxi a zkoušky jsou nyní proti původnímu řešení efektivnější. Výsledky zkoušek jsou dostatečně technicky vyhodnoceny a závěry z výsledků zkoušek se dají využít pro navazující zkušební činnosti, a mohou sloužit jako zpětná vazba pro vývoj dílů pro automobilový průmysl při využití vysokopevnostních materiálů. Téma diplomové práce se týká tváření plechů z vysokopevnostních materiálů, kde zatím není mnoho zkušeností v praxi se zpracováním těchto materiálů, zvláště pak s výrobou závitových vyhrdlení. Tím více nastává potřebnost zvládnutí technologií tváření těchto materiálů. Na informace, které jsem v diplomové práci nenašel se dotazuji v otázkách k obhajobě. Pro moje souhrnné hodnocení je rozhodující náročnost zadání, zvládnutí zadání, přístup k řešení a rozsah práce, kterou nehodnotím počtem stránek, ale množstvím práce a oblastí kterých se práce týká.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71349