HRNKO, L. Návrh koncového efektoru pro manipulaci se skleněnou zátkou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Synek, Miloš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Diplomant v úvodu práce seznamuje s problematikou výroby monokrystalických křemíkových desek sloužících jako polotovar pro výrobu polovodičových součástek. Dále jsou v rešeršní části popsány difuzní pece a jejich příslušenství. Právě difuzní pece jsou zařízení, pro které byl diplomantem vypracován návrh koncového efektoru, jež by měl posloužit pro zlepšení bezpečnosti při práci. Rešeršní část je adekvátní rozsahu práce a nezabíhá zbytečně do hloubky. Větší část práce je věnována samotnému návrhu efektoru. Student zde postupuje systematicky od prvotních konceptů, které jsou náležitě zhodnoceny. Po volbě vhodné varianty je výsledný koncept detailně popsán. Návrh vychází z vačkového mechanismu, který je poháněn trojicí BLDC motorů s planetovou převodovkou. Návrh je dostatečně podepřen výpočty síly vyvinuté při uchopení zátky, výpočty tažných pružin sloužících pro rozepnutí koncového efektoru, pružin pro kompenzaci natáčení čelistí při úchopu a pružin pro kompenzaci vyvinuté síly od vačky, aby nedocházelo k poškození skleněné zátky. Inženýrský přístup je rovněž uplatněn při návrhu vačky a dalších navazujících konstrukčních prvků. Návrhu není příliš co vytknout, konstrukce je dotažená do konce, z technologického pohledu je návrh zhotovitelný a smontovatelný. Jediné nad čím je možné polemizovat je značná komplikovanost návrhu, náročnost výroby dílů, nicméně drobné výrobní nepřesnosti jsou kompenzovány primárními pružinami. Dále by bylo vhodné zvolit u některých dílů vhodnou tepelnou úpravu (vačka a po ní se pohybující kladky), protože zde dochází k silovému kontaktu a mohlo by docházet k opotřebení povrchu. Z hlediska montáže je zde často používané uložení s přesahem, které může být při vývoji prototypu zdrojem problémů. Dodaná výkresová dokumentace vyhovuje požadavkům, jediné co působí matoucím dojmem je uvádění tolerancí průchozích děr pro šrouby a zvolený typ šrafování, který neodpovídá značení oceli ani hliníkových slitin. Práci hodnotím jako velmi povedenou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68712