PEKAR, M. Modální analýza lopatek oběžného kola vírové turbíny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lošák, Petr

Student přistupoval k práci velice zodpovědně. V průběhu tvorby své diplomové práce si osvojil hluboké znalosti z oblasti dynamiky a to jak po stránce výpočtového modelování, tak i po stránce experimentální. Výsledky jeho práce umožnily rozšířit poznání v oblasti dynamiky olopatkovaných disků i interakci s kapalinou. Celkově se jedná o kvalitní diplomovou práci, kterou lze jednoznačně doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chromek, Lukáš

Předložená diplomová práce se zabývá určením modálních vlastností lopatek čtyř oběžných kol vírové turbíny pomocí výpočtového modelování metodou konečných prvků a dále experimentální modální analýzou. Modální vlastnosti byly zjišťovány pro volné i vázané uložení v plynném i kapalném prostředí. Cíle, které si student vytyčil, se povedlo beze zbytku splnit. V první části student správně formuloval problémovou situaci a sestavil systém podstatných veličin. Dále připojil rešeršní studii literatury se souvisejícími tématy a některé teoretické základy kmitání mechanických soustav. Následuje kapitola zasvěcená výpočtové modální analýze, jelikož autor neměl k dispozici CAD modely turbínových kol, byl k jejich získání nucen využít reverzního inženýrství. Pomocí optického scanneru v kombinaci s parametrickým CAD modelářem CATIA a několika dalšími programy se studentovi podařilo vytvořit odpovídající modely geometrie. Modální analýza byla provedena pro všechna turbínová kola, volné i vázané uložení a konečně plynné i kapalné prostředí. Jelikož student neměl k dispozici software k určení přídavných hmotností, pomocí kterých by nasimuloval kapalné prostředí, rozhodl se výpočtový model naladit pomocí změny hustoty turbínového kola. V další kapitole se autor věnuje experimentální modální analýze pomocí buzení rázovým kladívkem. Měření do značné míry kopíruje numerický výpočet. Naměřená data jsou přehledně prezentována pomocí trojrozměrných grafů a dostatečně popsána. Výsledky získané pomocí výpočtového modelování a experimentální modální analýzy jsou vzájemně porovnány, jejich případné rozdíly student dostatečně objasnil. Popsané postupy jsou velmi přínosné i pro technickou praxi, jelikož mohou sloužit jako jakýsi návod k experimentální i výpočtové modální analýze. Práce je logicky členěná a má velice dobrou jazykovou i grafickou úroveň. Zdroje jsou poctivě citovány. Jediného překlepu se student dopustil v seznamu symbolů. Vzhledem k výše uvedenému hodnotím práci známkou A a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 72293