TESAŘ, J. Sestavení a ověření funkčnosti domácí 3D tiskárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Josef

Posuzovaná diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním na výborné úrovni. Práce se mimo jiné zabývá zejména návrhem, sestavením a ověřením funkčnosti domácí 3D tiskárny. Teoretická část práce je zaměřena na charakteristiku a rozbor aditivních technologií Rapid Prototyping (nejvíce aplikované aditivní metody) s možnostmi jejich využití v praxi (nejrůznějších oborech lidské činnosti). Praktická část práce se zabývá sestavením domácí 3D tiskárny a nastavením jednotlivých parametrů 3D tisku (nastavení posuvových rychlostí a otáček extruderu, nastavení teploty pracovního stolu, nastavení teploty trysky, nastavení tloušťky vrstvy) tak, aby 3D tisk odpovídal kladeným a reálným požadavkům na výrobu funkčních modelů pro zvolený ABS materiál. Součástí práce je porovnání zkušebních tisků (zvolené modely) vyrobených na domácí 3D tiskárně a na profesionální tiskárně Dimension uPrint. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením, doporučením optimálně nastavených pracovních podmínek pro výrobu 3D modelů a následnou diskusí, která je spojena s rozborem a porovnáním vyrobených zkušebních modelů pomocí obou 3D tiskáren (domácí, profesionální). Řešené téma je velice aktuální a ukazuje na možnost využití moderních systémů, které jsou v dnešní době dostupné i laické veřejnosti. Diplomant získával potřebné informace a podklady na pravidelných konzultacích a ty v maximální možné míře zužitkoval v předložené práci. Po grafické stránce je práce zpracována rovněž na výborné úrovni. Podklady potřebné pro svoji práci diplomant čerpal z literárních, odborných, ale převážně však z elektronických zdrojů, o které se také opírá. V práci se vyskytují drobné překlepy. Při řešení diplomové práce postupoval student správně. Prezentované výsledky jsou přesvědčivé a jsou přehledně uspořádány pomocí obrázků, tabulek a grafických závislostí. Práce je přehledná a srozumitelná. Z výše uvedených skutečností vyplývá, že diplomant splnil zadání v plném rozsahu, a proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zouhar, Jan

Diplomová práce je rozdělena na tři části rozdílné kvality. V první části se autor zabývá teorií aditivních metod a jejich využitelností, rozsahem i pojetím je tato kapitola na dobré úrovni. Následující část práce - experimentální část. Tato se soustřeďuje na popis práce a jednotlivých kroků a nastavení, které autor použil dle návodů nalezených na internetových zdrojích k sestavení tiskárny. Je zde zmíněn i popis vlastního testování a jeden výpočet. Experiment není řádně zdokumentován, ani blíže popsán autor pouze popisuje že proběhl a jaký je výsledek. Porovnání výsledku domácí tiskárny a profesionální je provedeno na dvou vzorcích s vyhodnocením šesti parametrů. Ekonomické hodnocení se zaměřuje na cenu dílů a návratnost zařízení. Ve výpočtech není započítán čas a cena práce nutná k sestavení domácí 3D tiskárny. V závěru je uvedeno doporučení pro další vývoj.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72114