KOLÁŘ, R. Konstrukce vřetene frézovacího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student přistupoval k vypracování závěrečné práce zodpovědně a prokázal svoji schopnost řešení základních inženýrských úkolů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Drlík, Michal

Radan Kolář ve své bakalářské práci seznámil čtenáře s jednotlivými typy frézovacích strojů. Srozumitelně vypracoval a seznámil čtenáře s přehledem jednotlivých výrobců obráběcích strojů včetně důležitých atributů pro jejich výběr. Výpočty vlastní práce seznamují čtenáře s hodnotami, které je nutné zohlednit při konstrukci vřetene. Práce je přehledně úhledně vypracovaná. Kladně hodnotím vyčerpávající výpočty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72022