ŠEVČÍK, M. Sací trakt vozů Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Michal

Zadání bakalářské práce bylo splněno s výhradami. Pan Miroslav Ševčík ve své práci obecně popisuje jednotlivé komponenty sacího systému zážehového motoru. V práci bohužel chybí podrobnější popis konkrétních technických řešení použitých u vozů formule student, zpravidla je zmíněna pouze použitá koncepce bez detailnějšího popisu. V závěru práce autor popisuje možný budoucí směr vývoje motorů formule student v souvislosti s navrhovanou změnou pravidel.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Bakalářská práce rešeršního charakteru obecně popisuje dílčí komponenty sacího traktu zážehového motoru s vnitřním spalováním. Samotnému konstrukčnímu řešení sacího systému vozů formule student není v práci věnován velký prostor. Jednotlivá konstrukční řešení použitá u vozů formule student jsou zmíněna velmi povrchně bez podrobnějšího popisu. Za slabou stránku lze považovat stylistické uspořádání a logičnost textu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 68916