TICHÝ, J. Konstrukční řešení experimentálního předehřívače vzduchu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jegla, Zdeněk

Diplomant Jiří Tichý řešil diplomovou práci dostatečně iniciativně a značně samostatně. Splnil požadavky zadání a při řešení práce se do značné míry řídil pokyny vedoucího diplomové práce. Dosažené výsledky práce bude možné, po posouzení a korekci určitých částí konstrukce, využít v praxi v dané odborné oblasti. Z pohledu vedoucího diplomové práce mi u diplomanta resp. diplomové práce schází bližší diskuze a větší nasazení při řešení některých detailů konstrukce (průměr otvorů v přepážkách vs. průměr trubek s ohledem na vibrace, použitá délka trubek vs. technologický návrh, velikost "oken" nad přepážkami vs. volba ohybů trubek, apod.), jež budou významně ovlivňovat její chování i technologickou funkci za provozu. Z uvedených důvodů proto hodnotím diplomovou práci známkou B/velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skryja, Pavel

Student Jiří Tichý ve své práci zpracoval konstrukční návrh předehřívače vzduchu včetně pevnostního výpočtu, výpočtu dilatací a v neposlední řadě i výpočtu izolací aparátu. V textové části měl být popsán způsob řešení tohoto zařízení. Popis zařízení je však povrchní, a z textů a náčrtů není zcela patrné, jak je konstrukce řešena. Student se v této části soustředil zejména na vlastní výpočty. Zde lze vytknou chyby z nepozornosti. Tyto chyby lze demonstrovat na rovnicích 41 a 43, kde jsou rovnice špatně dosazeny, nicméně výsledek je správný. Výkresová dokumentace obsahuje několik drobných nedostatků a některé konstrukční prvky by bylo vhodné více rozpracovat. V závěru měl student zhodnotit výsledky a poznatky, které dosáhl. Tato část téměř chybí. Z vlastních výkresů je patrné, že některé části zařízení jsou řešeny velice dobře a důmyslně. Absence popisu zařízení, popisu dílčích konstrukčních řešení a vlastní vyhodnocení řešené problematiky zbytečně degradoval celou práci, která je z hlediska konstrukčního řešení předehřívače vzduchu velmi dobře zpracovaná a zajímavá. Celkově je práce hodnocena známkou C/ dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 72358