KALUŽÍK, J. Posilování konkurenceschopnosti firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Robert

Autor pracoval zcela samostatně, bez významného využití možnosti konzultace. Prokázal schopnost identifikovat relevantní přístupy k řešení zadaného problému a v přiměřené míře je dokázal i aplikovat. Nedostatkem je slabší přistup v oblasti koncepce návrhu jako celku, kde autor preferoval spíše soubor dílčích opatření. Chybějící rámec zbytečně snižuje úroveň práce. Otázky: Jak jsou určeny mzdové náklady v kapitole 4.1.2 a pak v kapitole 4.5.3? Jakým podložíte význam rozšiřování pobočkové sítě navrhovaný v kapitole 4.4? V jaké fázi jsou navrhovaná opatření, zejména pak některé grafické návrhy úpravy webu a e-shopu? Např. str. 114 obr 28. Jakým způsobem by bylo možné zařadit navrhovaná opatření do rámce hodnotového řetězce?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíle práce byly naplněny na přijatelné úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D K hodnocení společnosti jsou voleny standardní přístupy. Větší důraz měl být kladen na nástroje hodnocení konkurenceschopnosti. Aplikované dotazníkové šetření lez vzhledem k formě a rozsahu vnímat jen jako doplňkový zdroj informací.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Lépe měly být formulovány popisky grafů – např. graf 2 – není zcela jasné, zda jde o % z počtu objednávek nebo z finančního objemu. Souhrnné závěry analýz formulované pomocí SWOT analýzy jsou zaměřeny spíše na obecný rozvoj podniku. Důraz na hodnocení konkurenceschopnosti měl být v závěrečném hodnocení větší.
Praktická využitelnost výsledků D Přes ne zcela optimálně formulované závěry analýz jsou východiska pro návrhy vymezeny poměrně jednoznačně a v logické návaznosti na situaci na trhu. Problematická je struktura návrhů, která předkládá množství dílčích opatření bez zastřešujícího rámce, který byl vymezen v teoretické části. Souhrnné zhodnocení návrhů s důrazem na jejich přínosy a související náklady mělo být provedeno přehledněji. Větší důraz by bylo třeba klást na plán implementace návrhů rozvoje konkurenceschopnosti jako celku. Celkově návrhy vymezují řadu podnětných oblastí, které společnost může využít.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C V obsahu se omylem objevuje část textu naformátovaná jako nadpis (str. 93). Hlavní kapitoly by měly začínat na nové straně (kapitola 2, 4). Horší kvalita vkládaných obrázků. Vzhledem k rozsahu práce měl být větší důraz kladen na přehlednost (například Porterův model, popis konkurentů apod.).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Dílčí nedostatky v práci se zdroji v praktické části.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Haltufová, Veronika

Diplomová práce měla být zpracována na téma „Posilování konkurenceschopnosti firmy“. Diplomant ji zpracoval a prezentoval na údajích reálné společnosti Mironet.cz a.s., přičemž na její tvorbě spolupracoval s přímo se společností zabývající se maloobchodní činností v oblasti informačních a komunikačních technologií. Diplomant na základě analýz identifikoval místa potřebných změn a navrhl opatření vedoucí k jejich realizaci, proto můžeme souhlasit, že téma této diplomové práce bylo splněno. V první části diplomové práce diplomant popisuje teoretickou základnu k pochopení problematiky, tedy k posílení konkurenceschopnosti firmy. Popisuje zde různé pohledy na konkurenci, konkurenceschopnost a další teoretické pozadí potřebné k pochopení návrhové a analytické části práce. Teoretická východiska byla popsána z více zdrojů, což umožnilo objektivní a komplexní popis pro nejdůležitější oblasti týkající se tématu diplomové práce. Obsahová stránka zvoleného tématu byla zpracovaná důsledně s citem pro významné okruhy daného tématu a správným využitím odborné terminologie. V dalších částech práce se diplomant věnuje analýze současného stavu firmy, jejímu popisu, analýze trhu a konkurence. Diplomant se věnuje analýze vnějšího i vnitřního prostředí firmy s detailně zpracovanou SWOT analýzou. Autor práce vypracoval vlastní dotazník zabývající se analýzou spokojenosti zákazníků, který dostatečně postačuje pro analýzu, respektive návrh změn týkající se popisovaného tématu. Dotazník se pro respondenta jeví srozumitelný a lehce pochopitelný. V tomto dotazníků bych však uvítala i porovnání, zda respondent preferuje určitý e-shop před ostatními. Porovnání této preference a výběru jednoho z 6 „nejpřitažlivějšího“ vzhledu elektronického obchodu by mohlo do jisté míry ukázat, zda existuje závislost respondentova oblíbeného obchodu a jeho výběru. Dále se práce zabývá konkrétními návrhy změn, zahrnujícími finanční i lidské zdroje, které postihují identifikovaná slabá místa. V práci je charakterizován plán implementace návrhů, analýza jejich rizik a ekonomické zhodnocení návrhů. Tyto úzce nesouvisejí s tématem práce, avšak jejich identifikace by mohla pro popisovanou společnosti značit vhodnost, rizikovost a nákladovost zavedení těchto změn. Díky těmto údajům můžu říct, že téma je komplexně zpracováno. Popisované změny a jejich vyhodnocení by mohlo být detailnější. Předpokládám však, že by širší rozpracování v takovém případě v rámci rozsahu dané diplomové práce bylo na úkor ostatních podkapitol. Výstupem této práce je konkrétní návrh opatřen k posílení konkurenceschopnosti firmy a eliminaci identifikovaných slabých míst což by mělo vést k usnadnění komunikace v podniku i se zákazníky, čímž diplomant splnil své předepsané cíle. Závěrem bych dodala, že na to jak je tato problematika v této oblasti složitá, se diplomant s tímto tématem dokázal vypořádat a splnil tím zadané téma. Tudíž tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64910