GREGOR, J. Komplexní přístup k modelování dopravních nákladů při energetickém využití odpadů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Šomplák, Radovan

Předložená práce naplnila požadavky a cíle uvedené v zadání. Diplomantovi se podařilo sestavit technicko-ekonomické modely pro několik dopravních systémů. Zde oceňuji komunikaci s lidmi z praxe pro získání relevantních vstupu pro řešenou problematiku. Hlavní přínos celé práce spočívá v tvorbě matematického modelu pro optimalizaci vozového parku. Výsledky jsou velkým přínosem této práce a mají další uplatnění pro nástroj NERUDA vyvíjený dlouhodobě na ÚPEI. V práci chybí popis hlavních principů nástroje NERUDA, což skrývá výsledné použití výsledků. Nedostatkem je občasná nelogická návaznost textu a stručný popis výsledků bez většího vhledu do následné aplikace. K práci mám dále tyto poznámky: - autor nepoužívá definované zkratky, např. komunální odpad (str. 14 a 16), lisovací zařízení (str. 37), - chybí ekonomické parametry přívěsů (str. 31), - práci se nachází řada překlepů, např. „Volná plochy“ (str. 15), „fungující překladišť“ (str. 20), „V technicky ekonomickém modelu“ (str. 30), - nevhodný formát číslic „20 000 000 Kč“ místo 20 mil. Kč, - v obr. 3 není uvedeno o jaký odpad se jedná (KO, SKO?), Tyto poznatky však nesnižují výstupy práce, které budou zcela jistě přínosem při řešení reálných úloh pomocí nástroje NERUDA. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Putna, Ondřej

V úvodní části hodnocené práce autor přehledně shrnuje legislativu týkající se řešené problematiky, následuje podrobný popis vstupních parametrů pro technicko-ekonomický model. V druhé části práce je popsána optimalizace vozového parku na základě přepravní vzdálenosti a kapacity a vyhodnoceny závislosti ceny dopravy odpadu. Závěrem je provedena citlivostní analýza ceny přepravy na změnách cen pohonných hmot a zhodnoceny možnosti uplatnění modelu. Řešená problematika je zpracována na dobré úrovni, výstupy z modelu jsou přehledně popsány a znázorněny pomocí příslušných grafů. Chybí názornější popis samotného modelu, uvedeny jsou pouze rovnice bez bližšího vysvětlení. V některých částech práce na sebe text příliš nenavazuje, v kapitolách 4.1 a 4.2 jsou uvedeny trojice grafů (např. Obr. 20, 21, 22), které vyjadřují stejnou závislost. Dosažené výsledky jsou jinak přehledně shrnuty a demonstrovány na příkladu. Práce obsahuje relativně velké množství gramatických a zejména stylistických chyb. Chybí číslování rovnic a vysvětlení některých zkratek (např. „ZEVO“). Co se týče seznamu použitých zdrojů, v případě webových stránek není uveden jejich název, ale pouze název konkrétní stránky. Jako celek je práce přehledně a racionálně členěna a její cíle byly na požadované úrovni splněny. Práci hodnotím velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72411