NOVÁKOVÁ, H. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Horňáková, Romana

Diplomová práce je zpracována pečlivě – autorka zkoumala a porovnávala nájmy v některých, jí zvolených, lokalitách v Brně. Vycházela částečně ze zjištěných již uzavřených nájemních smluv a dále ve velkém rozsahu i z nabídek nájmů. Zjistila, že nabídky jsou většinou shodné s realizovanými nájmy. Což byl první dílčí závěr diplomové práce. Dále se zabývala jednotlivými aspekty, které ovlivňují výši nájmů. Popsala obecně současný stav na trhu s nájmy v Brně a následně si vybrala dvě nejtypičtější oblasti pro další zkoumání. Podrobně popsala tyto dvě lokality, především jejich specifika. Praktická část v těchto dvou sledovaných lokalitách je zpracována přehledně i s příslušným komentářem jednotlivých vzorků, včetně závěrečného slovního i grafického vyhodnocení. V závěru diplomové práce je provedeno vyhodnocení všech zkoumaných typů bytů a je zde i závěr, jak málo daná lokalita má vliv na výši nájmu. Tzn., že tuto práci považuji nejen za dobře zpracovanou, ale i za velmi přínosnou. Diplomová práce byla zpracována kvalitně. Byly splněny všechny požadavky na tuto práci. Studentka pracovala po oba semestry velmi pečlivě a probíhaly pravidelné konzultace. Vzhledem ke komentářům výše, ji doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „výborně“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cílem diplomové práce bylo vytvoření podkladů o výši nájemného ve vybraných lokalitách. Cíl i rozsah zadání byl splněn výborně.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Úroveň zpracování teoretické části je velmi dobrá.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B : Autorka práce sbírala aktivně data z různých zdrojů, včetně jejich prezentace a vyhodnocení. Tuto část diplomové práce hodnotím jako velmi dobrou.
Odborná úroveň diplomové práce B Autorka správným způsobem vyhodnotila data z různých zdrojů (ceny skutečně realizované, ceny nabídkové, vliv lokality z hlediska složení obyvatel), méně byly využity informace realizovaných nájmů a spíše bylo provedeno vyhodnocení nabídek, přesto tuto úroveň považuji za velmi dobrou.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Závěry práce mají požadované praktické využití pro daný účel pro zvolené lokality a příslušné časové období. Přínos této práce pro praktické využití považuji za výborný.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Tuto část práce hodnotím jako velmi dobrou.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Formální uspořádání, odborná jazyková úroveň, grafická část i celková přehlednost práce je výborná.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šestáková, Romana

Diplomovou práci hodnotím jako zdařilou. Jedná se o vyhodnocení vzorku dat získaných v určitém časovém období pro konkrétní lokalitu, sběr dat je z několika různých zdrojů. Pro svou odbornou úroveň si zaslouží hodnocení výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Studentka kompletně splnila cíle i rozsah zadání.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Diplomantka sesbírala data z různých zdrojů a tyto pečlivě vyhodnotila a přehledně graficky zpracovala.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování diplomové práce hodnotím jako velmi dobrou.
Obtížnost a správnost řešení B Autorka shromažďovala informace o výši nájemného bytu jednak přímo z uzavřených nájemních smluv, tak i z nabídek nájmů na internetových portálech, což umožnilo jejich srovnání. Přestože skutečně realizovaných nájmů bylo pro srovnání málo, hodnotím obtížnost a správnost řešení jako velmi dobré.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je ucelená a přehledná. Z praktického hlediska podává informaci o výši nájemného bytu na území města Brna.
Odborná jazyková úroveň B V diplomové práci jsou užity odborné pojmy a formulace na velmi dobré úrovni.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Práce je sestavena přehledně, grafická úprava je na výborné úrovni.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 70385