BAZALOVÁ, L. Povrchové kalení ocelí výkonovým polovodičovým laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Zadání vzešlo z průmyslového podniku, který pro daný materiál potřeboval ověřit kalící parametry. Studentka provedla v rámci experimentu vyhodnocení závislosti hloubky prokalení a její mikrotvrdosti na kalících parametrech (výkon laseru, posuv). Získané výsledky jsou dobře použitelné v průmyslové praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

Diplomová práce je formálně členěna do dvou částí. V teoretické diplomantka uvádí technologické možnosti a principy povrchového kalení s důrazem na kalení laserem. Uvádí i jiné možnosti využití laserů v průmyslových aplikacích a metody hodnocení mechanických vlastností kalené vrstvy. V praktické části uvádí chemické složení a vlastnosti experimentálního materiálu, použité metody a zařízení pro zpracování a hodnocení vzorků. Výsledky jsou přehledně uvedeny v tabulkách, makro i mikrostruktura vybraných vzorků je dokumentována na fotografiích. Z výsledků diplomantka vyvozuje logické závěry a doporučení. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni, v textu se nevyskytují chyby, práce je úhledná a pečlivě zpracovaná. Drobnou připomínku mám k číslování stránek - autorka místo stránky uvádí "list", což by bylo vhodnější pro jednostranný tisk. Další připomínka je věcná: Jestliže mluvíme o oceli 12050,je to tak správně. Jestliže ale napíšeme "ocel ČSN 12050", je to chyba, správně je "ocel ČSN 41 2050". Práce respektuje všechny body uvedené v zadání. Text je řazen v souladu s uvedenými úkoly. Autorka práce vhodně využila literaturu doporučenou vedoucím DP i jeho zkušeností. Předložená práce Bc. Lucie Bazalové splňuje kriteria prací diplomových a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71887