PAVLAS, P. Návrh optimalizovaného řešení konstrukce a uložení suportu formového a rastrového válce flexotiskového barevníku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Knoflíček, Radek

Diplomant v průběhu zpracovávání své závěrečné práce plně prokázal, že je schopen samostatně a iniciativně řešit problémy inženýrské teorie i praxe. Jedná se o výborné konstruktérské dílo z oblasti optimalizace vybraného konstrukčního (montážního, funkčního) uzlu tiskařského stroje.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená diplomová práce je konstrukčního charakteru a jejím cílem je návrh optimalizovaného řešení konstrukce a uložení suportu formového a rastrového válce flexotiskového barevníku. Práce je přehledně a logicky členěna do několika částí. Autor se v úvodu věnuje problematice flexotisku, kde popisuje jak tuto technologii, tak i v současnosti užívaná řešení a uspořádání strojů. V další části se již autor věnuje samotnému návrhu jednotlivých řešení, analýze jejich silová zatížení a vzájemně srovnává tato řešení. Navazuje optimalizací zohledňující rozdílnou tuhost užitých prvků v závislosti na směru zatížení, přičemž při návrhu jednotlivých variant autor vychází mimo jiné i z experimentálních výsledů měření, která byla realizována zadavatelem. Tento přístup lze ocenit jako vysoce pozitivní.Závěrečná část práce je věnována dimenzování jednotlivých prvků a detailnímu popisu navrženého konstrukčního řešení.Předložená práce je velmi kvalitně zpracována a propracovanost navrženého konstrukčního řešení převyšuje běžný standard. Drobný nedostatek lze spatřit pouze ve výpočtu přenášeného výkonu při pracovním chodu (str. 68 vzorec 109), výpočet této hodnoty pro uvedený stav je nepoužitelný a daný pohon je uvažovaný stav třeba dimenzovat z hlediska statického momentu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71382