KRÁL, M. Pevnostně deformační analýza uložení vyvažovacího hřídele [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Cílem diplomové práce bylo provést pevnostně deformační analýzu uložení vyvažovacích hřídelí třívalcového vznětového motoru. V prvním kroku diplomant stanovil zátěžné účinky, provedl výpočet ložisek a šroubů upevňující samotné vývažky. V závěrečné fázi byla provedena pevnostně deformační analýza metodou konečných prvků v programovém prostředí Ansys. Zadání bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hrdlička, Zdeněk

Diplomová práce Bc. Martina Krále je zaměřena na výpočet konkrétního konstrukčního uzlu, a to uchycení vyvažovacího hřídele pro 3V motor společně s pevnostním výpočtem samotného vyvažovacího hřídele. V úvodní části je podrobně a přehledně popsán rozbor sil v klikovém ústrojí společně s popisem vyvažování jednoválcového motoru a tříválcového motoru. Rešerše zabývající se příklady vyvážení tříválcových motorů dává ucelený přehled o možných konstrukčních řešení vyvážení tříválcových motorů. Ve výpočtové části diplomové práce bylo požito adekvátních výpočtových metod a přístupů k řešení daného problému. Diplomat prokázal výborné znalosti při postupu výpočtu a orientaci v nich. Při tvorbě výpočtového modelu nebyla opomenuta tvorba náhrad ložisek, které by se měly blížit skutečnosti. Při výpočtu napjatosti bylo hřídele bylo správně určeno nejkritičtější místo, které bylo následně detailně řešeno z hlediska napětí a únavy. Dále byl proveden detailní výpočet šroubových spojů. Dále bych chtěl ocenit diplomantův přístup k návrhům konstrukčních opatření a snahu o optimalizaci na základě výpočtů – omezení průhybu hřídele s dopadem na změnu namáhání, návrh ložisek atd. Cíle diplomové práce byly splněny nad rozsah vyžadovaný zadáním, diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72186