KOPCA, F. Srovnání ekologického dopadu různých koncepcí pohonu automobilu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Zháňal, Lubor

Ač je tato závěrečná bakalářská práce rešeršního charakteru, tak svým rozsahem a komplexností provedení je značně nadprůměrná. I přes drobné formální nedostatky a svérázný přístup k časovému managementu je třeba ocenit zejména investigativní schopnosti autora, jeho samostatnost a produktivitu. Vzhledem k nadmíru naplněnému zadání mohu práci jednoznačně doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Blaťák, Ondřej

Bakalářská práce, kterou zpracoval pan Kopca si klade za cíl porovnat ekologický dopad automobilu v dílčím (výroba, provoz, likvidace) i celkovém životním cyklu pro pohon realizovaný zážehovým motorem, vznětovým motorem, elektrickým motorem a hybridní soustavou. Bakalářská práce přináší opravdu velice detailní pohled na celou problematiku danou zadáním a poskytuje čtenářům veškeré potřebné informace pro potřebné srovnání jednotlivých druhů vozidel (s ohledem na typ pohonu). V práci jsou veškeré poskytnuté informace dobře spojovány do souvislostí. Práce je jak po stylistické, tak grafické stránce na velice dobré úrovni. Práce je již ze zadání rešeršního charakteru. Rozsáhlý seznam literatury poukazuje na skutečnost, že informací k tématu je dostatek, avšak jsou roztříštěny v mnoha pramenech. Tato bakalářská práce tyto informace výborně shrnuje a uvádí do souvislostí. Jako problém se však může jevit skutečnost, že v příslušných kapitolách nejsou důsledně uváděny literární zdroje, z kterých příslušné informace vychází. Jako výrazný přínos práce pro pochopení celé problematiky je srovnání výkonových, ekologických a ekonomických ukazatelů provozu automobilů s různou koncepcí pohonu uvedené v příloze.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 68752