VACEK, L. Konstrukční návrh vstřelovacího stroje s pevnou vstřelovací hlavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předložená bakalářská práce je konstrukčního charakteru, kdy je jejím cílem návrh vybraných částí vstřelovacího stroje. Práce je členěna do dvou hlavních částí. První část práce je teoretická, kdy autor popisuje problematiku jader a vstřelovacích strojů. V druhé části pak řeší samotnou konstrukci stroje a dimenzování jednotlivých částí. Vhodně kombinuje jak klasické analytické postupy, tak i moderní metody např. MKP. Práce je vhodně logicky strukturovaná a díky dobré grafickou úpravě přehledná. Nedostatky práce lze spatřovat především v citační oblasti, kde se především v teoretické části práce mísí text autora s doslovnými citacemi, tyto nejsou jednoznačně odlišeny. Rovněž v práci postrádám rešerši vstřelovacích strojů, z níž by autor mohl v dostatečné míře čerpat inspiraci pro řešení. Tím by se vyvaroval mnoha vážných chyb, které degradují navržené řešení. Např. nedostatečná tuhost konstrukce a způsob řešení rámu stroje, lineární vedení vyjíždějící z kolejnice, MKP výpočet stolu neobsahuje zatížení od svěráků, atd..

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 68946