VALENTA, T. Napjatostní a pevnostní analýza ramene kliky nekruhového průřezu u jízdního kola [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Jan

Vytvořená bakalářská práce se zabývá výpočtovou napjatostní analýzou kliky šlapadla jízdního kola analytickým přístupem. Dílo sestává ze dvou základních částí. První je zaměřena na analytické řešení napjatosti prutu obdélníkového průřezu pomocí napěťové funkce ve tvaru řady goniometrických funkcí postupem, publikovaným v odborné literatuře. Nejprve se autor zaměřil na volbu počtu členů řady a hustoty dělení intervalu tak, aby byla dostatečně přesně splněna okrajová podmínka pro funkci napětí. Následovalo vlastní řešení napjatosti u obdélníkového průřezu s ověřením splnění okrajových napěťových podmínek. Druhá část práce obsahuje komplexní napěťovou a bezpečnostní analýzu kliky využitím přístupů prosté pružnosti jako kombinovaného namáhání na ohyb, tah resp. tlak a krut. Jako nebezpečná se ukázala vodorovná poloha kliky pod úhlem 90 stupňů. Předpoklad konstantního silového působení nohou jezdce sice neodpovídá skutečnosti, ale nemá vliv na kritický stav s vodorovnou polohou kliky. Autor přistupoval k vypracování bakalářské práce zodpovědně, problémové záležitosti konzultoval s vedoucím bakalářské práce. Bakalářská práce má výbornou teoretickou úroveň jsoucí nad rámec obvyklých bakalářských prací. Autor prokázal velice dobrou schopnost tvořivě využívat software typu CAD a MATLAB. Ocenit je rovněž možné efektivní stanovení složek vnitřních silových účinků u zakřivené kliky pomocí dvou matic rotace. Po stránce formální již dílo takovou vysokou úroveň nedosahuje. Obsahuje mnohde nejasné formulace i gramatické chyby. Někde je výklad značně stručný, zejména pro méně znalého čtenáře, některé obrázky nejsou dostatečně přesné (např. obr.2.4), občas chybí popis použitých veličin. Zajímavým završením práce by bylo porovnání výsledků s hodnotami získanými využitím MKP a to v rámci obhajoby bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dobeš, Martin

Práce se zabývá pevnostní analýzou ramene kliky za použití analytické metody, konkrétně - řešení krutu nekruhového průřezu s využitím Prandtlova přístupu a proudové funkce napětí. Jako určité nedostatky této práce lze vnímat především; nevhodná formulace některých výrazů z oblasti mechaniky těles, pravopisné chyby, neoznačení fyzikálních veličin, včetně chybějícího seznamu symbolů a zkratek a ve vybraných kapitolách částečná nesrozumitelnost interpretace myšlenek autora. V práci je zmíněno, že bude analytický přístup verifikován pomocí výpočtu metodou konečných prvků; tento výpočet zde chybí. Autor zde poznamenává, že bude součástí obhajoby této práce. Nelze tedy v tuto chvíli posoudit, zda tyto dva přístupy spolu korespondují a jak moc velké chyby se v jednotlivých variantách výpočtu můžeme dopustit. Mezi nesporné klady práce patří použití analytického přístupu na konkrétní inženýrský problém, kde autor podrobně popisuje i použitou teorii. V práci je velké míře využit program MATLAB, kde byl vytvořen skript pro výpočet napjatosti v určitých řezech ramene kliky v závislosti na natočení a zatížení kliky. Student zde prokázal adekvátní znalost tohoto výpočetního programu vůči řešenému problému a potřebné teorie z mechaniky tuhých těles. Práci jako celek doporučuji k obhajobě s hodnocením B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70951