POLNICKÝ, V. Studie rozmístění dílů SCR systému na traktoru s pevnostní analýzou vybraných komponentů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dundálek, Radim

Diplomová práce pana Václava Polnického pojednává o umístění komponentů výfukové soupravy na vznětovém traktorovém motoru splňující emisní stupeň Stage IV. Stěžejní částí je pevnostně deformační analýza, doplněná o výpočet vlastních frekvencí a bezpečnosti vůči mezi únavy. Drobné, ojediněle se vyskytující, překlepy nejsou na závadu srozumitelnosti. Kapitoly na sebe logicky navazují. Student pravidelně využíval konzultací a ukázal aktivní přístup k řešení zadaného problému. Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Hrdlička, Zdeněk

V úvodní části Diplomové práce Ing. Václava Polnického jsou přehledně a podrobně zpracovány emisní složky spolu legislativními předpisy. Dále následuje srovnání řešení emisí pro jednotlivé emisní stupně různých značek výrobců traktorů spolu s rozmístěním komponent systémů. Úvodní rešeršní zpráva dává dostatečně ucelený přehled řešení této problematiky, z čehož vyplývá, že diplomant se v této problematice dokázal zorientovat. Výpočet je prováděn s ohledem na teplotu systému a jako zatížení je volena naměřená FFT analýza kmitání při jízdní zkoušce traktoru. Dála byly dle mého názoru vhodně zvoleny náhrady keramiky filtrů, svarů i předepjatých šroubových spojů. Tento výpočtový model by měl věrně nahradit skutečnou soustavu. Výsledky modální analýzy odpovídají skutečně naměřeným hodnotám. V diplomové práci bych uvítal doplnění tvaru kmitů pro jednotlivé rezonanční otáčky. Pro výpočet únavy byla použita adekvátní metoda, která by měla být pro danou výpočetní úlohu postačující. Po formální stránce je práce členěna logicky a přehledně, jednotlivé kapitoly na sebe obsahově navazují. Po stylistické stránce je text jasně srozumitelný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72377