FIBICH, M. Vliv stavebních úprav na cenu polyfunkčního domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lorencová, Marie

Celkově diplomovou práci považuji za dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání C Práce je vypracována v souladu se zadáním, autor se však měl podrobněji věnovat vyhodnocení výsledků a zejména vlivům, které ceny ovlivňují.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Pro pochopení dané problematiky autor v teoretické části popsal základní pojmy a metody ocenění podle oceňovacích předpisů. Teorie vztahující se k tržnímu ocenění je zde popsána minimálně. Okruh odborné literatury, ze které autor čerpal, je velmi malého rozsahu.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody C Autor v souladu se zadáním diplomové práce vybral polyfunkční objekt a určil jeho cenu obvyklou i cenu zjištěnou. Dále zdárně navrhl stavební úpravy, včetně řádných popisů a výkresů a znovu provedl ocenění. Autor použil správné metody. Kladně hodnotím databázi realizovaných prodejů, avšak postrádám při přímém porovnání zohlednění, že některé kupní ceny byly realizovány v dřívějších letech. V práci jsou popsány faktory, které ceny ovlivňují, avšak zejména u ceny obvyklé pouze skromnou formou.
Odborná úroveň diplomové práce C Práce je zpracována logicky a srozumitelně. Postrádám prezentování výsledků v podobě grafů s komentáři.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Přínos této práce pro praktické i teoretické využití považuji vzhledem k uvedeným nedostatkům za průměrný.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 D Autor zvolil pro citace způsob poznámky pod čarou. Toto však nebylo vždy řádně provedeno, a to zejména při citacích z oceňovacích předpisů. Ze samotného textu však pramen čerpání vždy vyplývá. U tabulek v praktické části práce není uvedeno, že se jedná o vlastní tvorbu.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Diplomová práce není prosta jazykových nedostatků a překlepů. Formální uspořádání a celková úprava práce je velmi dobrá.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kryl, Antonín

Z komplexního hlediska práce působí kladným dojmem. Zjištěné nedostatky jsou pravděpodobně způsobeny chybějícími praktickými zkušenostmi v oblasti oceňování nemovitých věcí a skutečností, že student takto rozsáhlou práci tvořil poprvé. Diplomová práce je provedena přehledně a pečlivě. Autor volil vhodné komentáře a s technickými pasážemi, zejména s návrhem budoucího stavu, si poradil velmi dobře. Popisy jsou provedeny precizně a dostatečně podrobně, tak aby z nich byly jednoznačně zřejmé veškeré potřebné údaje. Práce je co do obsáhlosti v dostatečném rozsahu. Hlavním nedostatkem práce je chybějící hlubší analýza vlivu jednotlivých faktorů na cenu předmětného objektu. Prezentace výsledků řešené problematiky z toho důvodu není úplná. Práce je vypracována v souladu se zadáním, tudíž ji doporučuju k obhajobě a navrhuji výslednou známku C – dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Práce je vypracována v souladu se zadáním, cíle práce však nebyly dosaženy v plném rozsahu. Prezentace cílů případové studie by měla být podrobněji analyzována a měla by obsahovat hlubší pojednání o vlivu zjištěných faktorů.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce B Autor přistupoval k zadané diplomové práci velmi pečlivě a svědomitě. Výběr charakteru zkoumaného objektu byl vhodný, avšak v dané lokalitě s nedostatkem srovnávacích objektů. Jako vhodnější by se jevil výběr lokality s dostatečným reprezentativním vzorkem objektů ve standardním či průměrném stavebně-technickém stavu a dále objektů po rekonstrukci či novostaveb. Je nutno ocenit zvolenou obtížnost v podobě návrhu budoucího stavu včetně vypracování projektové dokumentace.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Úroveň zpracování diplomové práce je poměrně vysoká, jedná se o vyspělý technický projev autora. Způsob zpracování podkladů a vstupních údajů je systematický a přehledně řešený. Použité metody jsou správné.
Obtížnost a správnost řešení C Vzhledem ke skutečnosti, že řešenou problematikou se mnoho autorů nezabývá, považuji zadání diplomové práce za středně obtížné. Autor si vybral pro ocenění složitější objekt – polyfunkční dům. V práci nejsou dostatečně popsány výpočty jednotlivých výměr, pro lepší přezkoumatelnost chybí uvedení jednotlivých rozměrů – šířek a délek. Kladně je hodnoceno využití realizovaných prodejů do databáze pro porovnávací metodu, jedním slovem je však nutno dodat, že rozsah této databáze není z nejpočetnějších. Zároveň je nutno upozornit na skutečnost, že některé z využitých realizovaných prodejů byly uskutečněny v letech 2007, 2008, 2009, tedy téměř 7 let nazpět. Ve výpočtu obvyklého nájemného chybí multikriteriální přímé porovnání se zohledněním všech odlišností pomocí jednotlivých koeficientů, což je v daném případě patrným nedostatkem.
Přínos pro praktické i teoretické využití C Pro využití uvedených poznatků v praxi by bylo nutno doplnit neúplnou analýzu vlivů působících na cenu polyfunkčního domu. Oceňovací metody, které byly v práci využity, jsou i v praxi běžně využívané. Autor zmapoval situaci na realitním trhu s polyfunkčními objekty v městě Heřmanův Městec. Zároveň poukázal na skutečnost, že nejmarkantnější rozdíl mezi stávajícím stavem a stavem po stavebních úpravách je ve věcné hodnotě, menší rozdíl je v ceně zjištěné (kombinace nákladového a výnosového způsobu) a poměrně nepatrný je rozdíl v ceně určené porovnávací metodou v závislosti na realitním trhu.
Odborná jazyková úroveň B Práce je vypracována srozumitelně, autor využívá odborné termíny ve správném kontextu.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B Grafická úprava práce je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 70411