WOJNAR, M. Studium závislosti geometrie svaru na procesních parametrech při laserovém hybridním svařování hliníkových slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

Student provedl vyhodnocení geometrie svarů hliníkové slitiny vytvořených pomocí moderní hybridní svařovací metody LasTIG. Vzhledem ke své stávající praxi se svařováním hliníku obloukovými metodami prokázal, že se v této problematice dobře orientuje, což prokázal při hodnocení experimentů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kubíček, Jaroslav

Bakalář splnil zadání DP v celém rozsahu. V úvodní části provedl studii zaměřenou na teorii a rozdělení laserů. Navazuje popis samostaného laserového svařování, svařování metodou TIG a především kombinace obou - hybridního Laser-TIG svařování. V celkem rozsáhlém experimentu je řešen vliv rychlosti svařování a změny proudu TIG metody na hloubku protavení hliníkové slitiny 2024. Experimentální část je zpracována přehledně, podrobně a se správnými závěry. Diskuze výsledků je velmi detailní. Bakalářská práce je vysoké úrovni. Připomínky: 1. Není vždy použito indexování např. CO2, Al2O3. 2. V obr. 25 nemůže být svar č. 13. Ten je v obr.24.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71891