DŮREK, M. Využití střižného nástroje ve výrobním procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Lidmila, Zdeněk

Úkolem Milana Důrka bylo prověřit možnosti využití technologie stříhání v procesu výroby radličky zemědělského stroje. Při řešení tohoto úkolu postupoval systematicky a iniciativně. Zodpovědně zpracovával dílčí úkoly, pravidelně konzultoval jak u vedoucího DP, tak ve výrobním závodě. Poznatky získané v rešeršní části práce i podněty z konzultací při řešení dílčích problémů vhodně aplikoval. Cíle bakalářské práce formulované v jejím zadání jsou splněny. Vlastní BP je po stránce odborné, stylistické i formální na solidní úrovni. V konstrukci tvářecího nástroje se projevuje praktická nezkušenost studenta s obdobným úkolem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žák, Ladislav

BP řeší novou technologii pro výrobu radličky zemědělského stroje. Návrh technologie i konstrukční řešení je z hlediska obtížnosti spíše snadnější přesto je zde několik nesrovnalostí - viz níže. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71769