KRÁČMAR, L. Metody 3D ohybu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Peterková, Eva

Student Lukáš Kráčmar v průběhu řešení pracoval samostatně. Vypracovaná bakalářská práce svým rozsahem a provedením splňuje zadání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Řiháček, Jan

Z hlediska splnění cílů zadání předkládaná práce sice vyhovuje, ale mnohdy působí neuspořádaným a neúplným dojmem. Především v teoretické části jsou některé informace neúplné, proto by bylo vhodnější tuto problematiku poněkud rozvést. Dále se doporučuje vhodnější uspořádání kapitol. Zejména oddělení příkladů výrobků od zmiňovaných technologií není příliš šťastné. Předkládaná rešerše v oblasti tváření plechů až příliš balancuje mezi 3D ohybem a tažením, přičemž rozdíl mezi těmito oblastmi tváření v práci není uspokojivě vysvětlen. Užití některých předkládaných technologií se zbytečně omezuje pouze na tu kterou úzkou oblast a neřeší ostatní oblasti využitelnosti, např. technologie hydroforming je v práci použita pouze pro lisování, naproti tomu metoda tváření pryží je užita pouze pro lemování. Následuje výčet dalších nedostatků: - na obr. 1 (Příklady 3D ohýbaných součástí) jsou některé použité ilustrace přinejmenším zavádějící, - na obr. 1.1 (Průběh napětí při ohybu) je chybně uvedeno rozložení tahového napětí, - u některých ilustrací chybí jejich řádné vysvětlení včetně popisu užitých veličin, např. obr. 1.2, obr. 1.3, obr. 1.8 atd.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71823