ŠVEHLOVÁ, T. Termické zpracování kalů z ČOV [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Bébar, Ladislav

Cílem diplomové práce bylo určit podmínky, za kterých může být termické zpracování čistírenského kalu procesem energeticky soběstačným, případně procesem energii produkujícím. Pro řešení problému bylo nutno zpracovat a vyhodnotit energetické bilance řady variant výchozího složení spalovaného materiálu lišícího se obsahem vody a způsobem předúpravy kalu. Pro výpočty se již při zadání uvažovalo s aplikací existujícího software W2E vypracovaného na ÚPEI, tedy diplomantka se musela seznámit s využíváním tohoto SW. K prováděných dalším vlastním výpočtům jsem očekával širší komentáře, jakož i diskusi výsledků. Závěry učiněné v předložené diplomové práci a ani grafická interpretace výsledků nejsou výstižné, ačkoliv na důležitost těchto bodů byla diplomantka opakovaně upozorňována. Z pozice vedoucího práce jsem postrádal větší samostatnost práce diplomantky. Práci doporučuji k obhajobě, kde očekávám jasnější formulaci učiněných závěrů. Doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací E
Samostatnost studenta při zpracování tématu F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Frýba, Lukáš

Diplomantka se zabývala problematikou termického zpracování kalů z čistíren odpadních vod. Cíle práce lze rozdělit na dvě části. Prvním cílem práce bylo určení podmínek, za kterých může být termické zpracování kalů procesem energeticky soběstačným, případně energii produkujícím. Druhým cílem bylo posouzení alternativ termického zpracování kalů zahrnující různé úrovně vysušení a varianty předúpravy kalu. Nedostatky se objevují již ve splnění cílů práce. I přes to že autorka zmiňuje, že při spalování kalů s vyšším obsahem vody je nutné spalovat přídavné palivo, není v práci shrnuto a okomentováno, kolik je třeba tepelné energie do procesu dodat, případně jakým způsobem je to možné řešit. V případě druhého cíle autorka uvádí výsledky z modelace variant v softwaru W2E, chybí diskuse a interpretace výsledků není výstižná a je nedostatečně číselně podložená. Autorka sice několikrát zmiňuje, že proces anaerobní stabilizace vyžaduje dodávky značného množství tepelné energie, ale nepokouší se tuto okolnost blíže komentovat, například na základě poznatků zjištěných předchůdci při hodnocení provozu ÚČOV Praha. Pouhé přičtení efektů z kogeneračního využití bioplynu získaného z anaerobní stabilizace má za následek zkreslení výsledků, které takto vedly k závěru, že produkce tepelné energie i elektrické energie je výrazně vyšší při procesu termického zpracování čistírenských kalů s předchozí anaerobní stabilizací. Naopak autorka v závěrech o dosažitelné hrubé produkci tepelné energie ve variantách uvažujících spalování nedostatečně vysušených kalů (SSK i ASK) neodečetla na str. 45 a 46 od těchto efektů kalorický obsah v přídavném zemním plynu, čímž může dojít ke zkreslení závěrů ve smyslu, že spalování méně vysušených kalů by mohlo být energeticky výhodnější. Očekávám, že při obhajobě autorka tyto okolnosti blíže ujasní. Kromě výše uvedeného předložená práce dále obsahuje velké množství nedostatků. Některé zdroje literatury jsou špatně citované (např. na str. 13 „Zdroj ČSÚ“), v textu chybí odkazy na velké množství vložených obrázků, tabulek a vzorců (např. na tab. 1, obr. 2, atd.), některé odstavce textu na sebe vůbec nenavazují a není uvedena jejich logická návaznost (např. přechod odstavců str. 21 – 22, podkapitoly str. 22 a 23 „Suchá fermentace“ a „Bioplyn“), grafická úroveň je velmi slabá převážně v zobrazení výsledků a některých obrazových příloh. Diplomantka staví celou práci na výpočtu výhřevnosti, přepočtu koncentrací a namodelování několika variant termického zpracování čistírenských kalů v softwaru W2E. Nízký vlastní přínos autorky a neúplné splnění zadání vedou k nízkému výslednému hodnocení práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry F
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 71367