ADAMIEC, R. Návrh nového skladu náhradních dílů ve firmě OKD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubík, Roman

Úvodní části práce obsahují poměrně detailní analýzu skladů v celém podniku. Autor se soustřeďuje zejména na vývoj rozvržení jednotlivých skladových ploch ve zvolených letech a výčet hodnot nakupovaných skupin materiálu a služeb v určitém časovém intervalu. Poněkud problematická je však návaznost této analytické části na vlastní návrh. I tato analýza může mít pro podnik určitý význam, dispoziční řešení se však týká jen jednoho skladu náhradních dílů v lokalitě Darkov. Analýza současného způsobu evidence skladových položek v inf. systému SAP mohla být někde provedena více do hloubky. Určité zde uváděné principy si žádají větší objasnění (optimalizace nákupu, plánování materiálových potřeb..). I když vlastní řešení není nijak rozsáhlé, byla použita odpovídající metodologie. Návrh vychází z identifikace skladovacích potřeb, volby zařízení skladu a stanovení skladové plochy. Řešení je variantní a výsledná varianta byla vybrána vícekriteriálním hodnocením. Práce je tedy zpracována odpovídajícím způsobem a hodnotím ji stupněm C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Dvořák, Jaromír

Autor splnil požadované cíle práce. Podle předem stanovených kriterií vypracoval dvě varianty řešení skladovacích prostor. Zvolil výhodnější variantu a svá tvrzení podložil ekomonickým zhodnocením. V práci se vyskytuje menší množství typografických a gramatických chyb, avšak splňuje všechny náležitosti dané příslušnými předpisy pro diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 72133