DOBIÁŠ, L. Náhrada stávající výměníkové stanice pára/voda za plynový kotel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student v průběhu zpracování diplomové práce pracoval systematicky. Samostatně zpracovával podklady a vyhledával informace k řešenému problému. Prokázal dobrou orientaci v oboru a dokázal aplikovat získané poznatky na konkrétní úlohu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Skála, Zdeněk

Diplomní práce řeší náhradu vytápění CZT za ekonomicky výhodnější způsob vytápění a přípravy TUV lokálním zdrojem. Diplomant uvažoval a zhodnotil možnou náhradu výměníkové stanice pára/voda plynovým kotlem a to jak klasickým ,tak kondenzačním. Při posuzování variant byla zvážena náhrada výměníkové stanice též tepelným čerpadlem. Diplomant provedl základní technické i ekonomické výpočty a doporučil řešit výměnu výměníkové stanice kondenzačním plynovým kotlem.K drobným nedostatkům lze zahrnout nepřesné a nejednotné údaje např. o hodnotě latentního tepla vodní páry.Výpočet spalovací komory je proveden podle zvyklostí platných pro velké kotle. V daném případě jej nepokládám za oprávněný.Při hodnocení účinnosti kondenzačních kotlů a nízko teplotních kotlů se používá normovaný stupeň využití kotle . Tento zahrnuje účinnost při jmenovitém výkonu kotle,ztráty kotle v závislosti na vytížení kotle.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72303