ŠTĚPÁNEK, J. Konstrukční návrh adsorbéru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Létal, Tomáš

Cílem práce Bc. Josefa Štěpánka byl konstrukční návrh adsorberu. Úvodní část práce je věnována rešerši z oblasti adsorpce a konstrukčních řešení adsorberů. Druhá část práce je věnována konstrukčnímu návrhu adsorberu v souladu s ČSN EN 13445. Poslední část práce je věnována kontrolním analýzám navrženého adsorberu pomocí MKP. První a poslední část jsou zpracovány celkem dobře, prostřední část je však problematická. V prostřední části bylo velkým nedostatkem špatné používání tlouštěk (nominální, analyzovaná a minimální požadovaná), což vedlo k mnoha nesrovnalostem ve výpočtech pláště a dna. Například na str. 31 je uvedeno: c=2 mm, delta_e=0,75 mm, ea=6 mm, součtem těchto hodnot v následném výpočtu en (vzorec (6)) vychází 10 mm. Podobné nesrovnalosti jsou u výpočtu tloušťky dna ve vzorci (17). V práci se vyskytuje řada chyb, například: - Ruční číslování stránek nepůsobí dobře, na str. 27 číslo stránky úplně chybí. - Str. 26: namísto čísla obrázku je "XY". - Měřítko výkresu určitě není 2:1. Přes uvedené nedostatky doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Nekvasil, Richard

Diplomová práce svým zaměřením a obsahem splňuje všechny body zadání. Je rozdělena do tří základních kapitol mající další podkapitoly, které jsou řádně rozčleněny a správně uvedeny ve tříděném obsahu. V prvních kapitole je rozebírána problematika adsorbérů. V další kapitole je proveden pevnostní výpočet dle předpisu EN 13 445 a definováno konstrukční provedení zařízení. V poslední kapitole jsou provedeny detailní analýzy celého adsorbéru a klenutého dna pomocí MKP a provedeno posouzení získaných napětí vůči dovoleným hodnotám. V závěru jsou pak shrnuty nejdůležitější body diplomové práce. Předloženou diplomovou práci hodnotím z hlediska obtížnosti jako středně obtížnou. Celkový rozbor řešené problematiky a způsob řešení je správný, ale v práci se vyskytuje řada nedostatků a chyb, které snižují její úroveň. V kapitole 2.1 postrádám základní náčrtek zařízení, dále pak ve vztahu (2) na str. 29 má být ve jmenovateli hodnota 1,05 a nikoli 1,5 (vypočtená hodnota je však správně), vyskytují se nejasnosti s použitím tloušťek stěn, nesouhlasím s polohou přímky C1-C2 na str. 73, která měla být vedena přes svarový spoj, kde se nachází největší napjatost, a na str. 74 jsou ve vztazích zaměněna znaménka. Koncepční návrh aparátu zpracovaný ve formě výkresu je zpracován v normální kvalitě. Práce je však celkově přehledně zpracována a její grafická úroveň je také dobrá. Po formální stránce je diplomantovi nutné vytknout neúměrné uspořádání kapitoly 1 a nezdařilé číslování stránek, které nevykazuje známky profesionality. Více zdařilý mohl být i úvod práce. I přes řadu výhrad k diplomové práci doporučuji, aby panu Bc. Josefu Štěpánkovi bylo umožněno diplomovou práci obhájit před komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 72227