PETRUŠKA, R. Návrh a implementace docházkového systému v malém podniku pomocí VBA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Josefus, Marek

Výsledkem práce je funkční řešení, které ale stále nabízí prostor pro zlepšení, převážně v lepší součinnosti s účetním softwarem. Už v rámci analýzy měly být objeveny jisté problémy s autentizací uživatelů, což se nestalo. Výsledkem toho je, že v současnosti není autentizace řešena zrovna nejšťastněji. Praktickému využití systému to ale nebrání. Naopak velmi dobře je vyřešena práce s daty uloženými v databázi a možnost vytvářet a spouštět automatické testy. Formálnímu a jazykovému zpracování práce nemám co vytknout.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 74030