DVOŘÁK, A. Navrhněte roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí(poměr mísení 30/70-dřevo) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Skála, Zdeněk

Diplomní práce je zaměřena na aktuální problém spoluspalování uhlí a biomasy. Cíle diplomní práce byly splněny v celém rozsahu. DP mám potřebné náležitosti písemné publikace. Doporučuji DP k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kohout, Přemysl

Cíl diplomové práce navrhnout roštový parní kotel na spalování dřeva a hnědého uhlí byl splněn. Výpočet i rozsah diplomové práce je dobrý. Nedostatky jsou ve spalovacím vzduchu. O vzduchu není v diplomové práci uvedeno téměř nic. Výkres je prokreslen z hlediska výhřevných ploch dobře, ale zbytek je horší.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 71961