MAJVALD, J. Biomechanická studie TEP kolenního kloubu a alternativy k její implantaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Florian, Zdeněk

Téma Bakalářská práce je zaměřeno do oblasti endoprotetiky kolenního kloubu. Cílem práce bylo, seznámení studenta s historii totální endoprotézy kolenního kloubu, základy anatomie kolenního kloubu a provedení rešeršní studie z uvedené oblasti. Student v průběhu vypracování bakalářské práce pravidelně navštěvoval vedoucího a plnil dílčí úkoly, které vyplynuly ze vzájemné diskuse s vedoucím bakalářské práce. Při plnění těchto úkolů pracoval samostatně a iniciativně. Cíle bakalářské práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řehák, Kamil

Bakalářská práce se zabývá biomechanickou studií totální endoprotézy kolenního kloubu s možnými alternativami k její implantaci. Úvodní část práce je věnována rešeršní studii, která je přehledně uspořádána. Student získal rešeršní studií základní přehled o anatomii a aplikaci totálních endoprotéz kolenního kloubu, jež je potřebný k plnohodnotnému řešení daného tématu. Následně je uveden historický vývoj totální endoprotézy kolenního kloubu a v současné době na trhu dostupné totální endoprotézy kolenního kloubu. Závěrem práce byla provedena deformačně napěťová analýza femuru, při které student musel vynaložit značné úsilí, aby se seznámil s potřebným softwarem. Model geometrie byl vytvořen z CT snímku za využití softwaru Corel a následně výpočtového systému Ansys. Student svou prací prokázal schopnost orientovat se v řešené problematice a dovednost aplikovat znalosti získané během studia na řešení problému. Práce je napsána přehledně. Za drobnou výtku bych považoval gramatické chyby a zarovnání textu k levé straně, které v některých místech vypadá neesteticky. Práci hodnotím A/výborně a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71762