PETRÁK, T. Simulace a Optimalizace Dopravy pro Chytrá Města [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Fujdiak, Radek

Úkolem studenta bylo vytvořit simulační prostředí pro dopravu ve městech, dále pak vybrat vhodnou optimalizační metodu a tu následně implementovat. Student si vybral jazyk java, ve kterém vytvořil simulační prostředí v diskrétním čase, kde byla odsimulována reálná situace jednoho z Australských měst a jako optimalizační nástroj byly zvoleny genetické algoritmy. Student pracoval po celou dobu velmi dobře a jeho přístup hodnotím kladně. Práce studenta prokázala nevýhodnost statického ovládání semaforů křižovatek a naopak výhody a vliv dynamického ovládání křižovatek na průjezdnost městem. Všechny požadavky na práci byly splněny. Práce až na drobné formální nedostatky je na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Burget, Radim

Diplomová práce se zabývá problematikou optimalizace průjezdností městem. Autor v rámci této práce vytvořil simulační nástroj s diskrétním časem, kde je možné modelovat podobu křižovatky, dále vytvořil optimalizaci pomocí genetických algoritmů. Následně simulační model validoval z pohledu korektních výstupů. Hlavním přínosem této práce je prokázání, že dynamické ovládání periody přepínání semaforu založené na hodinách v rámci dne má významný vliv na průjezdnost městem. Vyktnul bych, že popis genetických algoritmů by si zasloužily podrobnějšího popisu. Z formálního pohledu bych chtěl vytknout některé překlepy a stylistické nedostatky. Jedná se o zdařilou práci, kterou navrhuji k obhajobě a hodnocení A.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 73885