KOVÁČ, M. Digitální AM/FM vysílač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavelka, Ondřej

Pan Kováč měl za úkol realizovat digitální, softwarově definovaný AM/FM vysílač. Celou dobu byl aktivní, o svých krocích informoval a konzultoval je. Po analýze trhu a dostupné součástkové základny, která neumožňuje jednoduše realizovat uvedený úkol bylo zvoleno řešení s obvodem SI4712, který obsahuje v sobě důležité bloky pro SDT (Software Defined Transmitter). Pan Kováč věnoval hodně úsilí shromáždění poznatků v tomto dynamicky se vyvíjejícím oboru a rozboru jednotlivých možných konstrukčních řešení. Finálním výrobkem je funkční „shield“ neboli přídavná deska k vývojovému kitu Arduino s displejem a ovládacími tlačítky pro nastavování parametrů vysílače.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Strašil, Ivo

Cílem práce bylo vytvořit softwarově definovaný AM/FM vysílač. Student zvolil elegantní řešení s využitím integrovaného obvodu, který v sobě základní bloky SDR sdružuje, namísto kompletního vývoje vysílače například na bázi FPGA - tedy úkolu, který je podle mého názoru značně nad rozsah časových možností i zkušeností studenta magisterského studia. Výsledkem práce je funkční přípravek ke kitu Arduino, jehož správná činnost je doložena měřením. Rovněž teoretická část práce, objasňující principy zvoleného řešení, je kvalitně zpracovaná. Práci hodnotím jako výbornou, A/95.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 73868