ZIKMUND, L. Optimalizace a analýza závislostí komunikačních služeb na zpoždění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Endrle, Pavel

Student ve své práci zevrubně popisuje problematiku zabezpečení kvality služeb (QoS) v bezdrátových sítích. Během akademického roku vykazoval hodnocený velkou míru samostatnosti a aktivity vzhledem ke svěřenému úkolu. Práci by se daly vytknout pouze menší gramatické nedostatky, nicméně zadání bylo zcela splněno. Z toho důvodu lze bez problému práci doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Škorpil, Vladislav

Značná část práce (cca 50%) je rešerší teorie využitých technologií. V této části jsem neobjevil žádné faktické nedostatky. Odkazování na reference je přibližně v pořádku, s výjimkou tabulek, které pravděpodobně pocházejí z příslušných doporučení, ale není to u nich explicitně uvedeno. Také lze předpokládat, že autor po sobě text v celku nečetl, neboť se mnohokrát vyskytuje pojem směšovač místo směrovač (např. začátek podkapitoly 3.3, str.18 2x, str.19 vícekrát, str.21), což vzniklo pravděpodobně automatickými korekcemi. Jednoduché obrázky by měly být v češtině, která by se mohla projevit např. v obr.3 na str.27, aniž by byly násilně překládány užívané anglické pojmy. Vlastní přínos diplomanta je ve druhé půlce práce, představuje však bohužel pouze víceméně mechanické použití simulačního programu OPNET Modeler v kvalitě, kterou bych očekával spíše u bakalářské práce. Na začátku (str.30) není uvedeno, proč byla zvolena právě uvedená topologie a uspořádání sítě. Navrženy jsou dvě identické sítě, jedna s podporou QoS a druhá bez podpory QoS. Popis výstupních grafů je solidní, ale grafy jsou převzaty přímo z programu, takže jejich legenda je nečitelné, nejsou řádně označeny osy, jednotky na osách atp. Lépe zpracovaná je kapitola věnovaná rušení bezdrátových sítí. Za hlavní nedostatek práce považuji, že většinou porovnává síť bez a s QoS, zatímco dle zadání měl navrhnout opatření pro zajištění QoS. Pokud tímto opatřením je pouhé využití QoS, není to příliš překvapivé. Po formální stránce je práce na přijatelné úrovni, s výjimkou obrázků, které jsou nekvalitní.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 73874