KOČÍŘOVÁ, J. Tvorba logistické koncepce ve vybrané firmě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Diplomantka pracovala na řešení zadané diplomové práce v průběhu obou ročníků magisterského studia se zájmem i motivací k vybrané oblasti v konkrétních podmínkách průmyslové praxe. Rychle se snažila řešit vzniklé problémy zpracování, tak aby výsledky byly realizovatelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavené cíle splnila pro konkrétní podnikatelský subjekt a stanou se základem pro další rozvoj logistické koncepce
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Pracovala s vytipovanými teoretickými metodami a realizovala je při praktickém řízení logistické koncepce v oblasti řízení zásob
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Předložené závěry se stanou základem pro rozhodování logistuického managementu pro rozvoj podnikání v daném oboru
Praktická využitelnost výsledků A V oblasti zabezpečení plynulých materiálových toků pro zákazníky, tím i pro výrobní proces, přenese firmu do lepšího konkurenčního postavení v rámci logistického řetězce
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava i jazyková kultura splňuje požadavky Směrnice Vysokého učení technického v Brně i Fakulty podnikatelské na zpracování diplomových prací
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Použila dostupnou literaturu a to jak z českého prostředí, tak i z globalizačníchho potenciálu
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Petřík, Tomáš

Se zařazením konsignačního skladu pro PN v kategoriie BY v ABCXYZ analýze – bych zcela nesouhlasil, proto bych požadoval další vysvětlení – viz Otázky doporučené k dalšímu vysvětlení. Další připomínky k práci nemám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71434